هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( ارزیابی روش های مختلف زمین آمار در پهنه بندی تغییرات PH و TDS آبهای زیر زمینی دشت سبزوار )

نویسندگان: مهدی تیموری , لیلا نظری , سلمان عارفخانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب و دقت روش های مناسب پهنه بندی و تهیه ی نقشه ی تغییرات ویژگی های کیفی آب های زیر زمینی بستگی به شرایط منطقه و وجود آمار و داده های کافی در آن دارد که انتخاب صحیح آن ها گامی اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی منطقه بشمار می رود. هدف از انجام این پژوهش تعیین مناسب ترین روش میان یابی به منظور بررسی و تحلیل مکانی اندازه ی PH و TDSآب های زیرزمینی دشت سبزوار واقع در غرب استان خراسان رضوی است. بدین منظور، از روش های زمین آمار مانند کریجینگ معمولی (OK) و کریجینگ ساده (SK) و روش های معین مانند تخمینگر عام (GPI) ، تخمینگر موضعی(LPI) ، تابع شعاعی(RBF) و عکس فاصله (IDW) استفاده شد. نتایج نشان دادند که روش تابع شعاعی با R معادل 47/0 مناسب ترین روش جهت تهیه ی نقشه ی تغییرات TDS در منطقه است، در حالیکه روش های درونیابی کریجینگ برای تهیه ی نقشه ی تغییرات TDS مناسب نمی باشند. افزون بر آن نتایج نشان دادند که روش های درونیابی کریجینگ ساده و معمولی با R معادل 53/0 جهت تهیه ی نقشه ی تغییرات pH نسبت به روش های معین از کارایی بالاتری برخوردارند. در نهایت با توجه به روش های انتخاب شده، اقدام به پهنه بندی تغییرات PH و TDSدر دشت سبزوار گردید.

کلمات کلیدی

, زمین آمار, PH, TDS , آب زیرزمینی, دشت سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041291,
author = {تیموری, مهدی and لیلا نظری and سلمان عارفخانه},
title = {ارزیابی روش های مختلف زمین آمار در پهنه بندی تغییرات PH و TDS آبهای زیر زمینی دشت سبزوار},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {زمین آمار، PH،TDS ، آب زیرزمینی، دشت سبزوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روش های مختلف زمین آمار در پهنه بندی تغییرات PH و TDS آبهای زیر زمینی دشت سبزوار
%A تیموری, مهدی
%A لیلا نظری
%A سلمان عارفخانه
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]