اساس, دوره (14), شماره (32), سال (2012-7) , صفحات (25-31)

عنوان : ( استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون چندمتغیره استفاده از الگوریتم تیرورق های ساخته شده از مواد غیر قطعی )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , محمود خطیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رفتار تیرورق ها هنگامی که تحت اثر بار های موضعی قرار می گیرند، غیر خطی و پیچیده می باشد. از این رو، در رابطه هایی که برای تخمین مقاومت تیرورق ها وجود دارد، از نتایج تجربی و مشاهدات آزمایشگاهی استفاده می شود که بطور نسبی دارای خطای زیادی می باشند. در این مقاله، ابتدا مقایسه ای بین دقت رابطه هایی که تاکنون برای تخمین مقاومت تیرورق ها پیشنهاد گردیده است، انجام می شود. سپس، با استفاده از روش رگرسیون جند متغیره رابطه هایی جدید برای محاسبه مقاومت تیرورقها پیشنهاد می گردد. برای این کار، ضرایب رابطه های پیشنهادی به وسیله الگوریتم ژنتیک تعیین می گردند. از آنجا که کاهش میانگین خطا همراه با افزایش قابلیت اطمینان مورد توجه است، این کار در قالب یک موضوع بهینه سازی چند متغیره با فرض غیرقطعی بودن متغیرها انجام می پذیرد. نتایج حاصل از تحلیل احتمالاتی نشان می دهد که با انتخاب یک دسته ضرایب مناسب می توان به طور همزمان میانگین خطا و قابلیت اطمینان رابطه های پیشنهاد شده را به نحو مطلوبی کنترل نمود.

کلمات کلیدی

, تیرورق ها, بارهای موضعی, رگرسیون چند متغیره , الگوریتم ژنتیک, قابلیت اطمینان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041292,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and محمود خطیبی},
title = {استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون چندمتغیره استفاده از الگوریتم تیرورق های ساخته شده از مواد غیر قطعی},
journal = {اساس},
year = {2012},
volume = {14},
number = {32},
month = {July},
issn = {2008-7721},
pages = {25--31},
numpages = {6},
keywords = {تیرورق ها، بارهای موضعی، رگرسیون چند متغیره ، الگوریتم ژنتیک، قابلیت اطمینان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون چندمتغیره استفاده از الگوریتم تیرورق های ساخته شده از مواد غیر قطعی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A محمود خطیبی
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2012

[Download]