زراعت دیم ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2013-6) , صفحات (87-101)

عنوان : ( نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهر هوری بارش و عملکرد جو دیم )

نویسندگان: علیرضا توکلی , عبدالمجید لیاقت , امین علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایین بودن عملکرد و شاخص بهر هوری بارش محصولات دیم، ناشی از توزیع نامناسب بارش و عملیات مدیریت زراعی ضعیف در مزارع زارعین است. بهره وری بارش و عملکرد اراضی جو دیم تا حدود زیادی با دو مولفه ارتفاع و عرض جغرافیایی قابل بررسی و ارزیابی است. بر این اساس آمار عملکرد، بارش، ارتفاع و عرض 1/ 1382 مورد استفاده قرار گرفت. کل اراضی دیم تحت بررسی 032 - جغرافیایی 182 نقطه کشور طی سا لهای 86 4 میلیارد متر مکعب است و متوسط عملکرد / میلیون هکتار است و کل آب قابل مدیریت در این اراضی برابر 726 جو برابر 1019 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. متوسط شاخص بهره وری بارش در تولید جو دیم کشور برابر 32 درصد مناطق دارای شاخص بهر ه وری بارش / 0/239 کیلوگرم بر متر مکعب است. از کل مناطق مورد بررسی، 4 26 درصد مناطق دارای شاخص بهر ه وری بارش بین 85 و 115 درصد / کمتر از 85 درصد میانگین کشور، 4 41 درصد مناطق نیز دارای شاخص بهر ه وری بارش بیشتر از 15 درصد میانگین کشور هستند. در حالی / میانگین و 2 0 کیلوگرم بر متر مکعب هستند، فقط 20 درصد مناطق / که 80 درصد مناطق دارای بهره وری بارش کمتر از 33 دارای عملکرد بیشتر از 1303 کیلوگرم در هکتار می باشند و عملکرد در 60 درصد مناطق که دارای بهر ه وری 0 کیلوگرم بر متر مکعب م یباشد، کمتر از 1027 کیلوگرم در هکتار است. شاخص بهر ه وری / بارش کمتر از 28 37 ادامه دارد. رابطه بین / بارش از عرض جغرافیایی 32 رو به افزایش نهاده و این افزایش تا عرض جغرافیایی 5 ارتفاع و عملکرد جو یک رابطه خطی نزولی است و بیشترین فراوانی در محدوده ارتفاعی 1200 تا 1800 متر واقع 1000 متری بیشترین فراوانی و - است. با افزایش ارتفاع، شاخص بهر ه وری بارش افزایش یافته و در ارتفاع 1800 تجمع نقاط مشاهده می شود و پس از آن به تدریج شاخص بهر ه وری بارش کاهش نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع از سطح دریا, اقلیم, بهر ه وری بارش, عرض جغرافیایی, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041302,
author = {علیرضا توکلی and عبدالمجید لیاقت and علیزاده, امین},
title = {نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهر هوری بارش و عملکرد جو دیم},
journal = {زراعت دیم ایران},
year = {2013},
volume = {1},
number = {3},
month = {June},
issn = {2345-6876},
pages = {87--101},
numpages = {14},
keywords = {ارتفاع از سطح دریا، اقلیم، بهر ه وری بارش، عرض جغرافیایی، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ارتفاع و عرض جغرافیایی بر بهر هوری بارش و عملکرد جو دیم
%A علیرضا توکلی
%A عبدالمجید لیاقت
%A علیزاده, امین
%J زراعت دیم ایران
%@ 2345-6876
%D 2013

[Download]