جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2014-1) , صفحات (179-195)

عنوان : ( تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی با روش‌های ژئوالکتریک و برآورد حجم تقریبی و حجم آب قابل استحصال از آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران )

نویسندگان: فرح ناز عزیزی , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان (T، K، Sy و مواردی از این قبیل) برای ارزیابی، مدیریت و مطالعات منابع آب‌های زیرزمینی ضرورت دارد. روش‌های گوناگونی مانند آزمون پمپاژ، شبیه‌سازی یا مدل آب‌های زیرزمینی، ژئوفیزیکی و مواردی از این قبیل برای ارزیابی این پارامترها وجود دارند. اگرچه تعبیر و تفسیر داده‌های به دست آمده از آزمون پمپاژ، بهترین روش تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان است، اما این روش پرهزینه، وقت‌گیر است و نتایج آن برای نقاط محدودی کاربرد دارد. ازاین رو، برآورد پارامترهای آبخوان با روش ژئوالکتریکی به همراه روش آزمون پمپاژ، بسیار موثر و باصرفه است. در این مقاله پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران، واقع در جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد، با استفاده از داده‌های مقاومت ویژه که از 86 سونداژ قائم ژئوالکتریکی(VES) با آرایه اشلومبرژه به دست آمد و با توجه به تشابه خصوصیات جریان آب‌زیرزمینی (قانون دارسی) و جریان الکتریکی (قانون اهم) در محیط متخلخل، تخمین زده شد. نتایج به دست آمده نشان داد مقدار متوسط تخلخل و آبدهی‌ویژه آبخوان به ترتیب حدود 26 و 044/0 درصد، ضخامت‌های متوسط آبرفت و آبخوان به ترتیب حدود 132 و 79 متر، حجم کل آبخوان دشت امامزاده جعفر 7/5 میلیارد مترمکعب، حجم تقریبی آب موجود در آبخوان 5/1 میلیارد مترمکعب و میزان حجم آب قابل استحصال از آبخوان 5/66 میلیون مترمکعب برآورد شده است. با مقایسه نتایج به دست آمده از روش ژئوفیزیکی و نتایج حاصل از آزمون پمپاژ، معلوم شد روش مقاومت الکتریکی قادر به تخمین قابل قبولی از پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان است. به طوری که می‌توان با تلفیق داده‌های به دست آمده از روش ژئوالکتریک و داده‌های حاصل از آزمون پمپاژ، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نتایج مطلوبی به دست آورد.

کلمات کلیدی

, تخلخل, آبدهی ویژه, مقاومت ویژه, آزمون پمپاژ, دشت امامزاده جعفر گچساران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041303,
author = {عزیزی, فرح ناز and محمدزاده, حسین},
title = {تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی با روش‌های ژئوالکتریک و برآورد حجم تقریبی و حجم آب قابل استحصال از آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2014},
volume = {11},
number = {21},
month = {January},
issn = {2008-1391},
pages = {179--195},
numpages = {16},
keywords = {تخلخل، آبدهی ویژه، مقاومت ویژه، آزمون پمپاژ، دشت امامزاده جعفر گچساران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین پارامترهای هیدروژئولوژیکی با روش‌های ژئوالکتریک و برآورد حجم تقریبی و حجم آب قابل استحصال از آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران
%A عزیزی, فرح ناز
%A محمدزاده, حسین
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2014

[Download]