تحقیقات غلات, دوره (4), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (27-44)

عنوان : ( بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات )

نویسندگان: سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چرخه حیات (LCA) رویکردی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید محصول است که بر اساس دو مؤلفه میزان مصرف منابع و انتشار آلاینده ها به محیط زیست محاسبه می گردد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید گندم آبی و دیم کشور بر مبنای میزان مصرف کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات در سال 1392 انجام شد. بر اساس روش ارائه شده در ISO14044، LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه شد. گروه های تأثیر شامل گرمایش جهانی، اسیدی شدن و اوتریفیکاسیون در بوم نظام های آبی و خشکی بودند. پس از نرمال سازی و وزن دهی، شاخص زیست محیطی (Eco-Index) محاسبه شد. نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد گندم آبی و دیم به ترتیب برابر با 8/3 و 8/2 تن در هکتار در شرایط مصرف 220-200 و 60-50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. در نظام تولیدی گندم آبی، بیشترین پتانسیل گرمایش جهانی، اسیدی شدن و اوتریفیکاسیون نظام های آبی و خشکی برای سطح کودی بیش از 220 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب با61/889 واحد معادل دی اکسید کربن به ازای یک تن دانه، 53/1 واحد معادل دی اکسید گوگرد به ازای یک تن دانه، 41/2 واحد معادل PO4 به ازای یک تن دانه و 11/1 واحد معادل NOx به ازای یک تن دانه محاسبه گردید. مقدار این گروه ها در نظام دیم برای برای سطح کودی بیش از 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب برابر با 73/937 واحد معادل دی اکسید کربن به ازای یک تن دانه، 03/3 واحد معادل دی اکسید گوگرد، 74/3 واحد معادل PO4 به ازای یک تن دانه و 05/5 واحد معادل NOx به ازای یک تن دانه بود. دامنه شاخص زیست محیطی نظام های تولید گندم آبی و دیم به ترتیب در دامنه 55/0-47/0 و 43/0-34/0 به ازای یک تن دانه برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, اسیدی شدن, اوتریفیکاسیون نظام آبی, اوتریفیکاسیون نظام خشکی, شاخص زیست محیطی, گرمایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041304,
author = {خرم دل, سرور and رضوانی مقدم, پرویز and امین غفوری, افسانه},
title = {بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات},
journal = {تحقیقات غلات},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2252-0163},
pages = {27--44},
numpages = {17},
keywords = {اسیدی شدن، اوتریفیکاسیون نظام آبی، اوتریفیکاسیون نظام خشکی، شاخص زیست محیطی، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات
%A خرم دل, سرور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امین غفوری, افسانه
%J تحقیقات غلات
%@ 2252-0163
%D 2014

[Download]