روان شناسی و دین, دوره (6), شماره (4), سال (2013-12) , صفحات (23-37)

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان‌شناختی )

نویسندگان: سمیه عسکریان , محمد حسن حسن زاده سبلوئی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی، بر حوزه سازگاری روان‌شناختی در مؤلفه‌های انطباق‌پذیری و مهارت‌های بین‌فردی و تاب‌آوری همسران جانبازان می‌باشد. پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و جامعه مورد مطالعه 70 نفر از همسران جانبازانی که فرزندشان در مدرسه ابتدایی پسرانه شاهد ناحیه 5 مشهد، سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل هستند. پرسش‌نامه تاب‌آوری کانر- دیویدسون و هوش هیجانی بار- آن، توسط همه 70 نفر تکمیل شد، سپس 30 نفر که پایین‌ترین نمره کسب نمودند، انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. برای گروه آزمایش، 10 جلسه آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی برگزار گردید و سپس از هر دو گروه پس‌آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون تحلیل کوواریانس و همبستگی پیرسون انجام گرفت. تحلیل کوواریانس در سطح 01/ 0 معنادار است. این امر نشان می‌دهد که آموزش بر تاب‌آوری، مهارت‌های بین‌فردی و انطباق‌پذیری در همسران جانبازان اثربخش بوده است. همچنین اجرای آزمون همبستگی رابطه معناداری را بین متغیرها نشان داد. با توجه به نتایج این پژوهش، آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی، جهت افزایش تاب‌آوری و انطباق‌پذیری و مهارت‌های بین‌فردی برای همسران جانبازان پیشنهاد می‌شود. این امر می‌تواند در ارتقای سطح سازگاری، بهداشت روانی و توانمندسازی آنها در مقابله با مشکلات مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, مقابله با رویکرد اسلامی, سازگاری روان‌شناختی, تاب‌آوری, مهارت‌های بین‌فردی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041334,
author = {سمیه عسکریان and محمد حسن حسن زاده سبلوئی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان‌شناختی},
journal = {روان شناسی و دین},
year = {2013},
volume = {6},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-1782},
pages = {23--37},
numpages = {14},
keywords = {مقابله با رویکرد اسلامی، سازگاری روان‌شناختی، تاب‌آوری، مهارت‌های بین‌فردی، انطباق‌پذیری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان‌شناختی
%A سمیه عسکریان
%A محمد حسن حسن زاده سبلوئی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J روان شناسی و دین
%@ 2008-1782
%D 2013

[Download]