تحقیقات منابع آب ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-10) , صفحات (78-83)

عنوان : ( نشت یابی مرحله ای شبکه های توزیع آب بر اساس واسنجی فشارهای گرهی به روش الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: علی نصیریان , محمود فغفور مغربی , سیاوش یزدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشت یکی از مهمترین مشکلات شبکه های توزیع آب است که همه ساله هزینه های هنگفتی را به مسئولین شهری تحمیل می کند. نشت یابی با روشهای کنونی زمانبر و ر هزینه است. بدین منظور روشهای نشت یابی سراسری مبتنی بر کالیبراسیون فشارهای گرهی اخیرا مورئ توجه قرار گرفته است. یکی از این روشها، نشت یابی بر اساس واسنجی شبکه با کمینه سازی اختلاف مقادیر مشاهداتی و محاسباتی فشار و دبی از طریق مدل سازی و بهینه یابی به روش الگوریتم ژنتیک است. متاسفانه این روشها هنوز به دقت مناسب برای کاربرد در سطح شبکه های واقعی نرسیده اند. در این پژوهش روشی جدید مبتنی بر حذف مرحله ای گزینه های وجود نشت در شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. این روش با کالیبراسیون عادی شبکه آغاز شده و پس از اتمام واسنجی با حذف برخی از گره ها از بین پارامترهای تنظیمی و کاهش دامنه جستجو، مجددا واسنجی شبکه را به انجام می رساند. بررسی های انجام شده کارآیی بسیار مناسب این روش را برای بهبود نشت یابی در شبکه نشان داده است.

کلمات کلیدی

, واسنجی, الگوریتم حذف مرحله ای, شبکه توزیع, نشت یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041335,
author = {نصیریان, علی and فغفور مغربی, محمود and سیاوش یزدانی},
title = {نشت یابی مرحله ای شبکه های توزیع آب بر اساس واسنجی فشارهای گرهی به روش الگوریتم ژنتیک},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {October},
issn = {1735-2347},
pages = {78--83},
numpages = {5},
keywords = {واسنجی، الگوریتم حذف مرحله ای، شبکه توزیع، نشت یابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نشت یابی مرحله ای شبکه های توزیع آب بر اساس واسنجی فشارهای گرهی به روش الگوریتم ژنتیک
%A نصیریان, علی
%A فغفور مغربی, محمود
%A سیاوش یزدانی
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2013

[Download]