پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (3), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (147-162)

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی )

نویسندگان: علی ارزنده فر , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: یکی از مهمترین عوامل مؤثر درافزایش عزت نفس دانش آموزانی که از مشکل بینایی در رنج هستند،آموزش مهارت های زندگی می باشد.این مطالعه با هدف تعیین و تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی در شهر سبزوار انجام گرفته است. این پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون می باشد، جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموز دختر و پسر (N=30) با مشکل بینایی مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر سبزوار می باشد که 18 نفر از آنهابه شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.آزمودنیها ابتداپرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت را تکمیل و بعد از آن، آموزش مهارتهای زندگی صورت گرفت. بعد از آموزش، مجدداً پرسشنامه تکمیل گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS17 و آزمون T تجزیه و تحلیل شد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که عزت نفس دانش آموزان با مشکل بینایی تحت تأثیر آموزش مهارت های زندگی افزایش می یابد(

کلمات کلیدی

دانش آموز; مشکلات بینایی; مهارت های زندگی; عزت نفس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041337,
author = {علی ارزنده فر and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2013},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {147--162},
numpages = {15},
keywords = {دانش آموز; مشکلات بینایی; مهارت های زندگی; عزت نفس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت نفس دانش‌آموزان با مشکل بینایی
%A علی ارزنده فر
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2013

[Download]