پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (8), شماره (17), سال (2014-1) , صفحات (123-144)

عنوان : ( تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت(مطالعه پانل) )

نویسندگان: حمید مسعودی , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری و شناختی دانشجویان است. پژوهشگران تلاش می­کنند با استفاده از روش مطالعه پانل، به بررسی این موضوع بپردازند که آیا نگرش دانشجویان نسبت به شهادت قبل و بعد از اردوی راهیان نور متفاوت است یا خیر؟ جامعه آماری، دانشجویان حاضر در اردوی راهیان نور سال 1389 دانشگاه فردوسی مشهد بوده و پژوهشگران جامعه را بصورت تمام شماری مورد بررسی قرار داده­ اند. در روش پژوهش پانل 300 نفر از دانشجویان یک­بار قبل و یک­بار بعد از اردو مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. داده‌ها پس از گردآوری، ویرایش و کدگذاری مجدد وارد نرم افزار SPSS شده و توصیفات آماری، آزمون ویلکاکسون و آزمون مقایسه میانگین در دو گروه همبسته صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد، نگرش شناختی و رفتاری دانشجویان نسبت به مقوله شهادت قبل و بعد از اردو با یکدیگر تفاوت معناداری دارد. در مورد نگرش پاسخگویان به اردو نیز تفاوت معناداری قبل و بعد از اردو مشاهده شده است. در نهایت با کنترل متغیرهای مستقل تفاوت معناداری در هر سه شاخص مشاهده نشده است. در نتیجه، حضور در اردوی راهیان نور نگرش رفتاری و شناختی به شهادت و نگرش به اردو را تحت تأثیر خود قرار داده است.

کلمات کلیدی

راهیان نور؛ شهید؛ شهادت؛ تغییر نگرش؛ مطالعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041338,
author = {مسعودی, حمید and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت(مطالعه پانل)},
journal = {پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2014},
volume = {8},
number = {17},
month = {January},
issn = {2251-6972},
pages = {123--144},
numpages = {21},
keywords = {راهیان نور؛ شهید؛ شهادت؛ تغییر نگرش؛ مطالعه پنل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر اردوی راهیان نور بر نگرش رفتاری شناختی دانشجویان نسبت به مقوله شهادت(مطالعه پانل)
%A مسعودی, حمید
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2251-6972
%D 2014

[Download]