مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (10), شماره (39), سال (2014-1) , صفحات (135-155)

عنوان : ( بررسی ظرفیت بهینه تولید انرژی با استفاده از برنامه ریزی فازی مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , فریده حلوائی , مرتضی بستام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به فعال تر شدن بخش خصوصی در بازار برق کشور، ضرورت توجه به سودآوری نیروگاههای تولید برق و حرکت از انحصار دولتی به رقابت، در برنامه ریزی تولید برق، سود بیشتر را جایگزین حداقل کردن هزینه کرده است. به علاوه، در تصمیم-گیری های بنگاه، دسترسی به اطلاعات دقیق می تواند ما را به نتایج بهتری برساند. در تولید برق و تصمیم گیری های بازار برق عوامل تصمیم گیری دارای ویژگی عدم صراحت هستند. این عدم صراحت باید در مدل های تصمیم گیری بنگاه وارد شود که یکی از راه-های آن استفاده از منطق و ریاضیات فازی است. در این تحقیق، مساله برنامه ریزی تولید یک نیروگاه را با استفاده از منطق و ریاضیات فازی در سیستم جستجوی مجموعه بهینه جواب ها با استفاده از روش NSGAII انجام می دهیم. در فاصله زمانی 24 ساعت و با در نظر گرفتن محدودیت های موجود، میزان بهینه تولید برق برای 7 ژنراتور نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی به گونه ای تعیین شده است که اولا، در هر ساعت میزان تقاضای بار نیروگاه بر آورده شود، به علاوه، این تخصیص بتواند بیشترین سود را برای نیروگاه بوجود آورد. نتیجه این تحقیق نشان داد که با استفاده از روش مورد استفاده، می توان به مالک نیروگاه کمک کرد تا سود بیشتری را نسبت به وضعیت فعلی نیروگاه به دست آورد.

کلمات کلیدی

, منطق فازی, بهینه یابی, سود, تولید برق, نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041346,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and حلوائی, فریده and بستام, مرتضی},
title = {بررسی ظرفیت بهینه تولید انرژی با استفاده از برنامه ریزی فازی مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {39},
month = {January},
issn = {1735-1626},
pages = {135--155},
numpages = {20},
keywords = {منطق فازی، بهینه یابی، سود، تولید برق، نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ظرفیت بهینه تولید انرژی با استفاده از برنامه ریزی فازی مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A حلوائی, فریده
%A بستام, مرتضی
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2014

[Download]