پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (4), شماره (15), سال (2014-2) , صفحات (113-132)

عنوان : ( بررسی کارآیی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , شیلا منظم ابراهیم پور , علیرضا ایل بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به ارزیابی کارایی نواحی شهرداری مشهد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در حالت بارده ثابت نسبت به مقیاس و ارزیابی ورودی-محور و خروجی-محور پرداخته است.داده های مربوط به نهاده ها و ستاده ها بر اساس اطلاعات موجود در شهرداری از مدیران نواحی اخذ شده است.11 عامل نهاده ای و ستاده ای(5 عامل نهاده ای و 6 عامل ستاده ای) بر اساس مطالعات پیشین ، وظایف نواحی و نظرات کارشناسان خبره شهرداری مشهد احصا شده است.36 ناحیه برای ارزیابی مشخص شده است.نتایج نشان می دهد که هردو رویکرد ورودی محور و خروجی محور ، 55 درصد نواحی صد در صد کارا است و کمترین میزان کارایی معادل 20 درصد و میانگین کارایی 36 ناحیه برابر 84 درصد می باشد. نتایج بیانگر آن است که 15 ناحیه از 36 ناحیه مورد بررسی دارای بارده صعودی نسبت به مقیاس و سایر نواحی بارده ثابت به مقیاس هستند.بر اساس نتایج بدست آمده از رویکردهای ورودی محور و خروجی محور پیشنهادهایی مربوط به کاهش لازم در نهاده ها و یا افزایش لازم در ستاده ها جهت بهبود کارایی نواحی ناکارا(16 ناحیه)ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل پوششی داده ها, بازده به مقیاس, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041358,
author = {کاظمی, مصطفی and منظم ابراهیم پور, شیلا and ایل بیگی, علیرضا},
title = {بررسی کارآیی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2014},
volume = {4},
number = {15},
month = {February},
issn = {2228-5229},
pages = {113--132},
numpages = {19},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها،بازده به مقیاس،شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآیی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
%A کاظمی, مصطفی
%A منظم ابراهیم پور, شیلا
%A ایل بیگی, علیرضا
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2014

[Download]