علمی کشاورزی, دوره (36), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (59-68)

عنوان : ( پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از مدل هزینه تجمعی و مقایسه آن با مدل کمینه سازی هزینه ها )

نویسندگان: عباس روحانی , حسن مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگزینی تراکتورها کار بسیار مشکلی است. اغلب مدیران مزرعه نیاز به اتخاذ چنین تصمیم اقتصادی در مورد ماشین های خود دارند. هزینه های تعمیر و نگهداری می تواند اثرات معنی داری بر چنین تصمیم های اقتصادی و پیش بینی ها داشته باشند. هدف از این تحقیق تعیین مدل رگرسیونی است که بتواند عمر اقتصادی را تعیین کند. این مطالعه با استفاده از داده های واقعی 60 تراکتور دو چرخ محرک از کشت و صنعت آستان قدس رضوی انجام شد. مدل توانی به عنوان بهترین مدل جهت پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری انتخاب شد. براساس مدل توانی، مدل هزینه تجمعی(CCM) برای پیش بینی عمر اقتصادی تراکتورها استفاده شد. بر اساس مدل هزینه تجمعی 29025 ساعت به عنوان عمر اقتصادی تراکتور مورد مطالعه به دست آمد، در حالیکه بر اساس مدل کمینه سازی هزینه ها (CMM) این پارامتر برابر 27773 ساعت بود.

کلمات کلیدی

, تراکتور, عمر اقتصادی, مدل هزینه تجمعی, مدل کمینه سازی هزینه ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041368,
author = {روحانی, عباس and حسن مسعودی},
title = {پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از مدل هزینه تجمعی و مقایسه آن با مدل کمینه سازی هزینه ها},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2014},
volume = {36},
number = {2},
month = {March},
issn = {0254-3648},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {تراکتور، عمر اقتصادی، مدل هزینه تجمعی، مدل کمینه سازی هزینه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از مدل هزینه تجمعی و مقایسه آن با مدل کمینه سازی هزینه ها
%A روحانی, عباس
%A حسن مسعودی
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2014

[Download]