فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (1-13)

عنوان : ( بررسی مدل تغییر شکل‌های دائمی و ترک‌های انعکاسی در طراحی مکانیستیک روکش برای مناطق گرمسیر ایران )

نویسندگان: سیدعلی ضیائی , محمد پور رضا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل تغییر شکل‌های دائمی خاک بستر یکی از معیارهای مهم در طراحی مکانیستیک روسازی‌ و روکش می‌باشد. در روش‌های طراحی مکانیستیک روسازی، مدل خستگی بر اساس کرنش کششی زیرلایة آسفالتی بیان می‌شود؛ اما در طراحی مکانیستیک روکش کرنش کششی گاهی در زیرلایه روکش و گاهی زیرلایه آسفالتی در نظر گرفته می‌شود. مدل تغییر شکل‌های دائمی نیز بر اساس کرنش فشاری بالای لایه سابگرید بیان می‌گردد و از سوی دیگر در طراحی روکش و محاسبة کرنش‌های کششی و فشاری به منظور ارزیابی عمر خستگی و تغییرشکل‌های دائمی، روسازی آسیب‌دیدة موجود با توجه به پیشرفت ترک‌های انعکاسی و سایر خرابی‌ها به درستی مدل نمی‌شود. در این مقاله تعیین عمر تغییر شکل‌های دائمی خاک‌ بستر روسازی روکش‌ شده با درنظرگرفتن کرنش‌های فشاری بالای لایه سابگرید مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از برنامه تحلیلی Kenlayer برای روکش‌هایی با ضخامت‌های مختلف (نازک، متوسط و ضخیم) که بر روی روسازی‌های با ضخامت‌های مختلف (نازک، متوسط و ضخیم) در مناطق گرمسیر ایران قرارگرفته‌اند، انجام شده است و به منظور تعیین میزان بحرانی بودن معیار تغییر‌شکل‌های دائمی در برابر معیار پیشرفت ترک‌های انعکاسی به مقایسه این معیارها برای روسازی و روکش با ضخامت‌های مختلف پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, معیار خستگی, طرح مکانیستیک روکش, تغییر شکل‌های دائمی, ‌ روش اجزای محدود, ترک‌های انعکاسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041375,
author = {ضیائی, سیدعلی and محمد پور رضا},
title = {بررسی مدل تغییر شکل‌های دائمی و ترک‌های انعکاسی در طراحی مکانیستیک روکش برای مناطق گرمسیر ایران},
journal = {فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-1980},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {معیار خستگی، طرح مکانیستیک روکش، تغییر شکل‌های دائمی،‌ روش اجزای محدود، ترک‌های انعکاسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مدل تغییر شکل‌های دائمی و ترک‌های انعکاسی در طراحی مکانیستیک روکش برای مناطق گرمسیر ایران
%A ضیائی, سیدعلی
%A محمد پور رضا
%J فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی
%@ 1735-1980
%D 2011

[Download]