هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2014-05-06

عنوان : ( محاسبه کسر اختصاری در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت )

نویسندگان: سُلماز شجاعیان بابائی , علی میرشاهی , سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , علیرضا وجهی , محمد عزیز زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: مطالعه حاضر جهت تعیین کسر اختصاری که شاخصی از عملکرد قلب می‎باشد توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت در گوسفند بلوچی انجام شد. مواد و روش کار: در این تحقیق، 22 رأس گوسفند بلوچی (11 رأس ماده و 11 رأس نر) بالغ با میانگین سنی 32/2 سال و انحراف معیار 08/1 و میانگین وزنی 04/46 کیلوگرم و انحراف معیار 9/10 که در معاینه کامل بالینی و ارزیابی هماتولوژی سالم بودند، انتخاب شدند. پس از تراشیدن موهای چهارمین فضای بین دنده ای سمت راست در فاصله بین مفصل آرنج و مفصل شانه و با استفاده از ژل اولتراسونوگرافی، اکوکاردیوگرافی مد حرکت و داپلر رنگی با دستگاهMicromaxx توسط ترانسدیوسر آرایه‎ی فازی با فرکانس 5-1 مگاهرتز از رهیافت فوق انجام و بطن چپ در سطح طناب‎های وتری از نمای کنار جناغی محور عرضی راست قلب ارزیابی گردید. سپس درصد کسر اختصاری از فرمول FS% = ((LVIDd-LVIDs)/ LVIDd)×100 محاسبه شد. اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی جهت ارزیابی جریان‎های برگشتی احتمالی در محل دریچه‎ها انجام پذیرفت.همزمان با اکوکاردیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی در اشتقاق base-apex اخذ گردید. تمام مراحل تصویرگیری به صورت دیجیتالی ضبط ویدیویی شد. نتایج: در این تحقیق، کسر اختصاری با میانگین 57/40 درصد و انحراف معیار 93/6 درصد محاسبه گردید. در ارزیابی اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی هیچ جریان‎ برگشتی معنی‎داری در محل دریچه‎ها مشاهده نشد. نتیجه گیری: مقادیر حاصل از این مطالعه را می توان به عنوان مقادیر استاندارد کسر اختصاری در ارزیابی عوارض قلبی گوسفند بلوچی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, کسر اختصاری, گوسفند بلوچی, اکوکاردیوگرافی طبیعی, مد حرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041379,
author = {شجاعیان بابائی, سُلماز and میرشاهی, علی and تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and علیرضا وجهی and عزیز زاده, محمد},
title = {محاسبه کسر اختصاری در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت},
booktitle = {هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کسر اختصاری، گوسفند بلوچی، اکوکاردیوگرافی طبیعی، مد حرکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه کسر اختصاری در گوسفند بلوچی توسط اکوکاردیوگرافی مد حرکت
%A شجاعیان بابائی, سُلماز
%A میرشاهی, علی
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A علیرضا وجهی
%A عزیز زاده, محمد
%J هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2014

[Download]