پژوهش در اکو سیستمهای زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و آلی بر عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نیتروژن مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) تحت شرایط‌های اقلیمی یزد و مشهد )

نویسندگان: محمد بنایان اول , رستم یزدانی بیوکی , حمید سودایی زاده , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات کود اوره و کمپوست آزولا در دو چین بر کارایی مصرف نیتروژن و عملکرد گل و برگ مرزنجوش وحشی آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در دو منطقه یزد و مشهد به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. چهار سطح اوره و چهار سطح آزوکمپوست (جهت تأمین مقادیر صفر، 40، 80 و 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از هر کود) به عنوان عامل اصلی و چین به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. ویژگی‌های مورد مطالعه شامل عملکرد برگ و گل خشک، نیتروژن موجود در ماده خشک اندام اقتصادی گیاه و انواع جنبه‌های کارایی استفاده از نیتروژن بود. نتایج تجزیه مرکب دو منطقه حاکی از آن بود که دو تیمار کود اوره و آزوکمپوست بر وزن نهایی عملکرد تأثیر معنی‌دار داشت (05/0>p). بیش‌ترین میزان عملکرد در چین اول و دوم مربوط به سطح 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود. گیاهان تحت تیمار 120 کیلوگرم نیتروژن آلی با 77/8 و 89/10 درصد به ترتیب در چین اول و دوم عملکرد بیشتری نسبت به تیمار اوره داشت. مصرف نیتروژن سبب کاهش کارایی استفاده از نیتروژن در هر دو چین در تیمارهای شیمیایی و آلی شد. گیاهان تحت تیمار با 120 کیلوگرم نیتروژن شیمیایی و آلی در چین اول، به ترتیب با 66/4 و 17/6 گرم عملکرد بر گرم نیتروژن با اختلاف معنی‌دار نسبت به سطح 40 کیلوگرم نیتروژن، از کمترین کارایی استفاده از نیتروژن برخوردار بودند. به طور کلی کاربرد آزوکمپوست سبب تولید عملکرد و کارایی زراعی نیتروژن بالاتری نسبت به اوره شد و به نظر می‌رسد استفاده از کود آلی آزوکمپوست نسبت به کاربرد کود اوره از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.

کلمات کلیدی

, آزوکمپوست, اوره, گیاه دارویی, وزن خشک گل, وزن خشک برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041401,
author = {بنایان اول, محمد and یزدانی بیوکی, رستم and حمید سودایی زاده and خزاعی, حمیدرضا},
title = {بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و آلی بر عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نیتروژن مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) تحت شرایط‌های اقلیمی یزد و مشهد},
journal = {پژوهش در اکو سیستمهای زراعی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2382-9923},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {آزوکمپوست، اوره، گیاه دارویی، وزن خشک گل، وزن خشک برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و آلی بر عملکرد اقتصادی و کارایی مصرف نیتروژن مرزنجوش وحشی (Origanum vulgare L.) تحت شرایط‌های اقلیمی یزد و مشهد
%A بنایان اول, محمد
%A یزدانی بیوکی, رستم
%A حمید سودایی زاده
%A خزاعی, حمیدرضا
%J پژوهش در اکو سیستمهای زراعی
%@ 2382-9923
%D 2014

[Download]