ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور , 2014-02-18

عنوان : ( خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs )

نویسندگان: غلام پور ، سمانه , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیب NdO0.82F0.18FeAs به روش استاندارد حالت جامد تحت فشار بالا ساخته شد. خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای فوق با اندازه گیری مقاومت الکنتریکی و مغناطش نمونه در محدوده ی میدان های مغناطیسی صفر تا 13 تسلا در دماهای مختلف اندازه گیری شد. ضریب ناهمسانگردی (γH = BabC2/ BcC2) 89/2 برای نمونه فوق تعیین شد که با مقدار بدست آمده برای تک بلورها تقریبا یکسان است. تقارن حلقه های پسماند بر حسب میدان مغناطیسی نشان می دهند که در دماهای نزدیک Tc میخکوبی حجمی سازوکار غالب جهت میخکوبی شار مغناطیسی است. چگالی جریان بحرانی برحسب میدان مغناطیس برای دماهای مختلف با استفاده از مدل بین محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که چگالی جریان بحرانی وابستگی ضعیفی به میدان مغناطیسی در بازه مورد مطالعه دارد.

کلمات کلیدی

, ابررسانای پایه آهن, خواص ترابردی و مغناطیسی, حلقه های پسماند, چگالی جریان بحرانی, میخکوبی حجمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041415,
author = {غلام پور ، سمانه and قربانی, شعبان رضا},
title = {خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs},
booktitle = {ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ابررسانای پایه آهن، خواص ترابردی و مغناطیسی، حلقه های پسماند، چگالی جریان بحرانی، میخکوبی حجمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs
%A غلام پور ، سمانه
%A قربانی, شعبان رضا
%J ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور
%D 2014

[Download]