چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی , 2014-02-06

عنوان : ( اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs )

نویسندگان: غلام پور ، سمانه , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات NdO0.82F0.18FeAsو PrO0.85FeAs به روش استاندارد حالت جامد تحت فشار بالا ساخته شدند. مقاومت نمونه ها در محدوده ی میدان های مغناطیسی صفر تا 13 تسلا اندازه گیری شد. میدان بحرانی بالایی و میدان برگشت ناپذیر را به ترتیب از روی معیار 90% و 10% افت در مقاومت الکتریکی حالت عادی در نزدیکی دمای بحرانی تعیین گردید. میدان بحرانی بالایی در دمای صفر ( Bc2 (0بدون در نظر گرفتن اثر برهم کنش اسپین روی شکستن زوجها کوپر (براساس روابط ورتامر-هلفند-هوهنبرگ (WHH) و معادله ی گینزبرگ لاندائو (GL)) و در نظر گرفتن اثر اسپین تعببن و مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر اسپین اثر بسیار زیادی روی ( Bc2(0داشته و در توافق خوبی با مقادار اندازه گیری شده دارد.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی, اسپین, NdO0.82F0.18FeAs , PrO0.85FeAs
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041416,
author = {غلام پور ، سمانه and قربانی, شعبان رضا},
title = {اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ابررسانایی، اسپین، NdO0.82F0.18FeAs ، PrO0.85FeAs},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs
%A غلام پور ، سمانه
%A قربانی, شعبان رضا
%J چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی
%D 2014

[Download]