چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی , 2014-02-06

عنوان : ( سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , فرشیدنیا، غزاله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازوکار میخکوبی MgB2 آلائیده به 10 درصد وزنی سیلیکون کارباید با اندازه گیری چگالی جریان الکتریکی بحرانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد چگالی جریان بحرانی برای ابررسانای MgB2 آلائیده به SiC به اندازه یک مرتبه بزرگی نسبت به نمونه الاییده نشده بهبود می یابد. سازوکارهای میخکوبی δl وδTc بر اساس مدل جمعی بلاتر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که در MgB2آلائیده به SiC سازوکار δl در تمام محدوده مورد مطالعه سازوکار غالب می باشد در صورتی که در نمونه ی آلائیده نشده سازوکار میخکوبی δT_c سازوکار غالب است.

کلمات کلیدی

, ابررسانای MgB2 , سازوکار میخکوبی, چگالی جریان الکتریکی بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041417,
author = {قربانی, شعبان رضا and فرشیدنیا، غزاله},
title = {سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ابررسانای MgB2 ،سازوکار میخکوبی، چگالی جریان الکتریکی بحرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید
%A قربانی, شعبان رضا
%A فرشیدنیا، غزاله
%J چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی
%D 2014

[Download]