فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, دوره (27), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (10-17)

عنوان : ( مطالعه هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی اثر موسیر(Allium hirtiofolium) و فنی توئین سدیم بر التیام ضایعه جلدی در ماهی کپور (Cyprinus carpio ) )

نویسندگان: حمیده قدرتی آزادی , داور شاهسونی , مجید فرهودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضایعات جلدی در ماهیان بدلیل عوامل باکتریایی، انگلی، شیمیایی، مکانیکی و ویروسی بسیار شایع است و پیشرفت سریع عفونت و افزایش مرگ و میر در آنان ، توجه خاص به درمان سریعی را می طلبد. موسیر(Allium hirtiofolium) ، گیاهی بومی سرزمین ایران می باشدکه بدلیل داشتن ساپونین در مهار و کشتن سلول‌های سرطانی نقش داردو هم چنین دارای اثرات ضد آلرژی، آنتی باکتری، ضد التهاب و ضد ویروس می باشد. در مطالعه حاضر تعداد 120 عدد ماهی کپور( 10±60 گرم) با محلول کلرور سدیم 3% به مدت 15 دقیقه ضد عفونی شدند. در همه ماهیان تحت آزمایش ابتدا یک برش به طول 5/1 سانتیمتر و به عمق 2 میلیمتر در قسمت پشتی ( سمت چپ ماهیان) ایجاد گردید. سپس ماهیان به 3 گروه 40 عددی تقسیم گردیدند. گروه 1 به عنوان کنترل و دو گروه دیگر به عنوان گروه های تحت درمان با دوز های mg/lit 5 فنی توئین( گروه2) و mg/lit 5 موسیر (گروه 3)در نظر گرفته شدند. در روزهای های0 ،3 ،6 ، 14 و 20 آزمایش و در هر مرحله تعداد 7 عدد ماهی از هر گروه به صورت تصادفی انتخاب شده و از آنها نمونه خون و همزمان از محل ضایعه نمونه های بافتی تهیه گردید. نتایج تغییرات بیوشیمیایی نشان دادکه تغییرات کلسترول و آنزیم های آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) و تری گلیسیرید در گروه 3 نسبت به گروه 1 معنی دار بوده(P<0.05)، ولی در مورد فاکتورهای گلوکز تغییرات معنی داری بین گروه تحت موسیر و کنترل مشاهده نشد. نتایج هیستوپاتولوژی بین گروهها بیانگر پیشرفت وسرعت روند التیام در ماهیان گروه 2 در مقایسه با گروه 1و 3بوده و گروه 3نیز نسبت به گروه 1 ازروند التیام سریعتری برخوردار بود. نتایج مشخص نمود که فنی توئین سدیم و موسیر به روش حمام در روند التیام زخم های جلدی ماهی تاثیر مثبتی داشته اند که می توان با افزایش دوز موسیر به نتایج بهتری نیز دست یافت.

کلمات کلیدی

, هیستوپاتولوژی, بیوشیمیایی, ماهی کپور, التیام, موسیر, فنی توئین سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041420,
author = {قدرتی آزادی, حمیده and شاهسونی, داور and مجید فرهودی},
title = {مطالعه هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی اثر موسیر(Allium hirtiofolium) و فنی توئین سدیم بر التیام ضایعه جلدی در ماهی کپور (Cyprinus carpio )},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2015},
volume = {27},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-5407},
pages = {10--17},
numpages = {7},
keywords = {هیستوپاتولوژی، بیوشیمیایی، ماهی کپور، التیام، موسیر، فنی توئین سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیستوپاتولوژی و بیوشیمیایی اثر موسیر(Allium hirtiofolium) و فنی توئین سدیم بر التیام ضایعه جلدی در ماهی کپور (Cyprinus carpio )
%A قدرتی آزادی, حمیده
%A شاهسونی, داور
%A مجید فرهودی
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2015

[Download]