پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (4), شماره (15), سال (2014-9) , صفحات (61-76)

عنوان : ( اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی) )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی , هادی اسماعیل پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای نگرانی-های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی توسعه مالی و تجارت بر کیفیت محیط زیست در ایران می باشد. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳۹۰-۱۳۴۹ استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در ایران توسعه مالی سبب افزایش تخریب محیط زیست وافزایش درجه باز بودن تجاری سبب کاهش تخریب محیط زیست می گردند. هم چنین نتایج بیانگر این است که فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران صادق است. ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که در هر دوره 48 درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند

کلمات کلیدی

, رشد اقتصادی, توسعه مالی, انتشار آلاینده های محیط زیست, تجارت, مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041421,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی and اسماعیل پورمقدم, هادی},
title = {اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی)},
journal = {پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {15},
month = {September},
issn = {2228-5954},
pages = {61--76},
numpages = {15},
keywords = {رشد اقتصادی، توسعه مالی، انتشار آلاینده های محیط زیست، تجارت، مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران(بر اساس شاخص ترکیبی)
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%J پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
%@ 2228-5954
%D 2014

[Download]