اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها , 2014-04-30

عنوان : ( تاثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار فروشنده )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , مهدی فخریه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نگرش خریدار به برند شرکت بر ارزش برند و بررسی کردن نقش واسط کیفیت رابطه خریدار فروشنده در تأثیرگذاری نگرش خریدار بر ارزش برند شرکت است. دادههای این تحقیق با نظرسنجی از مشترکین شرکت ایرانسل شهر مشهد در سال 0931 و از طریق پرسشنامه جمعآوری گردیده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه، اعتبار محتوا و اعتبار سازه و جهت سنجش پایایی معیار آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت، که نتایج آنها اعتبار مناسب ابزار را نشان داد. با انتخاب 983 نفر از جامعه آماری به روش نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس، جمعآوری دادههای لازم صورت گرفت. برای آزمودن فرضهای تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری و برای انجام محاسبات از بسته نرم افزاری لیزرل استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نگرش خریدار به برند شرکت تاثیر معناداری بر ارزش برند و بر کیفیت رابطه خریدار فروشنده دارد، از طرفی تاثیر کیفیت رابطه خریدار-فروشنده بر ارزش برند و نقش واسط کیفیت رابطه خریدار فروشنده در تأثیرگذاری نگرش خریدار بر - ارزش برند، تایید نگردید.

کلمات کلیدی

, برند, ارزش برند, نگرش خریدار, کیفیت رابطه, رضایتمندی, اعتماد, تعهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041424,
author = {رحیم نیا , فریبرز and پویا, علیرضا and فخریه, مهدی},
title = {تاثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار فروشنده},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برند، ارزش برند، نگرش خریدار، کیفیت رابطه، رضایتمندی، اعتماد، تعهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار فروشنده
%A رحیم نیا , فریبرز
%A پویا, علیرضا
%A فخریه, مهدی
%J اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها
%D 2014

[Download]