مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها , 2014-04-30

عنوان : ( تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از دامداری های اطراف تهران با روش spaA تایپینگ )

نویسندگان: سمیرا ابانی , بابک خرمیان طوسی , محمد ایمان عینی , محمد امین اسلام پور , نیما فرزانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهمترین عوامل مسبب ورم پستان های واگیردار می باشد. تا کنون تکنیک های تایپینگ فراوانی برای سویه استافیلوکوک اورئوس معرفی شده است. تعیین توالی پلی مورفیسم ناحیه X ژن پروتئین A (spa تایپینگ) یکی از روشهای قابل اعتماد در مطالعات اپیدمیولوژیک منطقه ای و جهانی برای تعیین تیپ سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و شناسایی منبع ارگانیسم به منظور تشخیص روشهای انتقال آنها می باشد. این مطالعه بر روی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از اورام پستان گاو از 5 دامداری اطراف تهران انجام شده است. سویه های استافیلوکوکوس اورئوس براساس تست های بیوشیمایی از قبیل رنگ آمیزی گرم،‌ واکنش کاتالاز، کواگولاز، رشد بر روی محیط مانیتول سالت آگار شناسایی شده و با استفاده از ردیابی ژن nucA سویه ها تایید شدند. نهایتاً بر روی 31 سویه استافیلوکوک اورئوس، تعیین الگوی مولکولی با روش تعیین پلی مورفیسم ژن کد کننده پروتئین A (spaA تایپینگ) انجام گرفت. براساس آنالیز ناحیه X ژن کد کننده پروتئین A در این مطالعه 11 تایپ مختلف در بین سویه های تایپینگ شده حاصل شد که بیشترین تایپ های جدا شده 521، 4812 و 325 بودند. همچنین دو تایپ جدید با پروفایل t7686;26-16-12-23-2-34 و t7766;7-16-12-23-12-23-2-2-34 جدا گردید و برای اولین بار گزارش شد.

کلمات کلیدی

spaA تایپینگ؛ استافیلوکوکوس اورئوس؛ ورم پستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041433,
author = {ابانی, سمیرا and خرمیان طوسی, بابک and محمد ایمان عینی and محمد امین اسلام پور and فرزانه, نیما},
title = {تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از دامداری های اطراف تهران با روش spaA تایپینگ},
booktitle = {مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {spaA تایپینگ؛ استافیلوکوکوس اورئوس؛ ورم پستان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از دامداری های اطراف تهران با روش spaA تایپینگ
%A ابانی, سمیرا
%A خرمیان طوسی, بابک
%A محمد ایمان عینی
%A محمد امین اسلام پور
%A فرزانه, نیما
%J مجموعه همایش های مدیریت بهداشت دام دانشگاه شیراز - همایش یکم - پیشگیری از تب شیر: دستاوردها، نو آوری ها و محدودیت ها
%D 2014

[Download]