علوم باغبانی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (116-124)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum )

نویسندگان: غلامرضا چنارانی , محمود شور , علی تهرانی فر , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غنی سازی دی‌ اکسید کربن در گلخانه‌ها میتواند به عنوان راهکاری برای کاهش زمان تولید، بهبود قدرت رشد و هم‌چنین افزایش کیفیت گیاه باشد.. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن و نور بر ریشه زایی گیاه برگ زینتی کروتون (Croton، کرچک هندی)(Croton) با نام علمی Codiaeum variegatum از خانواده Euphorbiaceae، در شرایط گلخانه ای انجام شد. دی‌اکسیدکربن به عنوان کرت اصلی در سه سطح (380 پی پی ام به عنوان تیمار شاهد، 750 و 1050 پی پی ام)، و شدت نور به عنوان کرت فرعی (10000 لوکس به عنوان تیمار شاهد، 12000 و 14000 لوکس)، تیمارهای این آزمایش را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که با افزایش نور و دی اکسید کربن صفات مورد بررسی افزایش معنی داری داشت. به‌ طوری که بیشترین میزان صفات اندازه-گیری شده در شدت نور 12000 لوکس و غلظت 750 پی پی ام مشاهده شد. بر هم‌کنش نور و دی اکسید کربن باعث شد صفات طول برگ، تعداد برگ، کیفیت ریشه، حجم ریشه و طول ریشه در سطح احتمال 1% معنی دار شد و درصد ریشه در سطح احتمال 5% معنی دار و سبزینگی برگ معنی دار نشد. نتایج نشان داد که با افزایش هر دو عامل نور و دی اکسید کربن میزان ریشه زایی و رشد گیاه افزایش پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, ریشه زایی, طول برگ, سبزینگی, کروتون, دی اکسید کربن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041452,
author = {چنارانی, غلامرضا and شور, محمود and تهرانی فر, علی and نعمتی, سیدحسین and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4730},
pages = {116--124},
numpages = {8},
keywords = {ریشه زایی، طول برگ، سبزینگی، کروتون، دی اکسید کربن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف شدت نور و دی اکسیدکربن بر ریشه زایی قلمه های گیاه کروتون (Codiaeum variegatum
%A چنارانی, غلامرضا
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A نعمتی, سیدحسین
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]