سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک در مسیر تونل خط 2 قطار شهری مشهد )

نویسندگان: فائزه نمائی مقدم , حسین محمدزاده , عباس قدمی شهر بابک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی خاکها به فلزات سنگین با توجه به اثرات آن بر سلامت انسانها، گیاهان و حاصلخیزی خاک، یک نگرانی زیست محیطی اساسی است. در دهه گذشته، ورود فلزات سنگین با منشا انسانی به درون اکوسیستم، به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین خاک در مسیر تونل خط 2 قطار شهری مشهد می باشد. تعداد 4 نمونه خاک از محل ایستگاههای طبرسی (D2) و کوهسنگی (K2) برداشت گردید که 2 نمونه از خاکها به عنوان نمونه شاهد (خاک دست نخورده پیش از اجرای عملیات حفاری) و 2 نمونه از خاکها مربوط به خاک خروجی پس از حفاری تونل می باشد. نمونه ها جهت آنالیز جذب اتمی، به آزمایشگاه هیدروژئوشیمی دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردید. همچنین نتایج محاسبه شاخص زمین انباشت (Igeo) و شاخص آلودگی (PI) برای نمونه های خروجی از تونل، نشان می دهد که میزان آلودگی عناصر سنگین در همه نمونه های خاک به استثناء نمونه خروجی از ایستگاه کوهسنگی در حد مجاز قرار دارد. بطور کلی، آلودگی خاک نسبت به اکثر فلزات، بجز سرب که متوسط می باشد، پایین است. همچنین میزان مرغوبیت خاک برای نمونه های خاک خروجی بر اساس درصد کربن آلی پایین می باشد.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, قطار شهری مشهد, میزان آلودگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041456,
author = {نمائی مقدم, فائزه and محمدزاده, حسین and عباس قدمی شهر بابک},
title = {ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک در مسیر تونل خط 2 قطار شهری مشهد},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {فلزات سنگین، قطار شهری مشهد، میزان آلودگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آلودگی فلزات سنگین خاک در مسیر تونل خط 2 قطار شهری مشهد
%A نمائی مقدم, فائزه
%A محمدزاده, حسین
%A عباس قدمی شهر بابک
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]