پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (1), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (1-22)

عنوان : ( تکنیکهای دیپلماتیک ابن فرا )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از هدف های علم سیاست پرهیز از خشونت و ایجاد شرایط و ساختاری است که از طریق آن صلح تأمین شود. در قرن بیستم متفکران سیاست خارجی، دیپلماسی و حقوق بین الملل راجع به تنظیمات سیاست و رفتار بازیگران بین الملل تکنیک های زیادی را بامنطق مکانیکی و کوانتومی ابداع کرده اند. در دوران سنتی که دولت ملّی، سازمانهای بین الملل، وزارت خانه ها و سفارت ها موجود نبودند و قدرت سیاسی شکلی پادشاهی و استبدادی داشت، برخی از متفکران راجع به آداب دیپلماتیک و نویسنده ای بسیار خلّاق و سیاست شناس « ابن فرا » . تشریفات و تکنیک ها در رفتار بازیگران بین الملل گزاره هایی ارزشمندنوشته اند در دورة میانة اسلامی است که یکی از نخستین رساله های آداب دیپلماتیک و تشریفات سفارت را با منطق حکومتمندی سنتی رساله ای کاملاً تکنیکی است که در آن از » رسل الملوک » . و متافیزیکی با استفاده از منابع اسلامی، یونانی و ایرانی نوشته است استخدام و آموزش و تمرین، تا ویژگی های دیپلمات و تشریفات جزئی سفارت مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله را به صورت ،« رسل الملوک » استفاده از روش پدیدارشناسی و چارچوب تئوری حکومتمندی دیپلماسی، قصد دارد کتاب انتقادی واکاوی کند

کلمات کلیدی

, دیپلماسی اسلامی, تکنیک های دیپلماتیک, ابن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041461,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {تکنیکهای دیپلماتیک ابن فرا},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-3472},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {دیپلماسی اسلامی، تکنیک های دیپلماتیک، ابن فرا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکنیکهای دیپلماتیک ابن فرا
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2013

[Download]