مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (44), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (23-32)

عنوان : ( شناسایی سیستم های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته )

نویسندگان: فرناز صباحی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های فازی یکی از تثبیت شده ترین بخش ادبیات نظریه منطق فازی است. تحقیقات گسترده ای در این حوزه شده است که سودمند بودن این سیستم ها را نشان می دهند. با این حال، سیستم های فازی عیوبی نیز دارند به خصوص وقتی که بخش دامنه صفر در تابع عضویت مقدم در قانون اگر- آنگاه تهی نباشد. این مقاله، با نگاهی به رویکرد منطق فازی توسعه یافته که جدیداً توسط زاده معرفی شده است، به بسط سیستم های فازی با نگرش متفاوت ف-انتقالی استنتاج فازی می پردازد و سیستمی جدید به نام سیستم های فازی توسعه یافته را معرفی می کند سیستم پیشنهادی شامل عملیات پردازش ورودی که حاوی فازی ساز و اعتبار ساز، پردازش خروجی شامل مبدل مجموعه و غیر فازی ساز علاوه بر بخش پردازش دانش و ا ستنتاج است. نوآوری مشخص این مقاله معرفی ف-مودس پوننس در قالب فرموله کردن استنتاج تقریبی بر اساس منطق فازی توسعه یافته است. سپس، ساختار سیستم فازی توسعه یافته به عنوان تقریب گر عمومی پیشنهاد می شود و از آن برای شناسایی سیستم های غیرخطی که ملاحظات بیشتری نسبت به سیستم های خطی در شناسایی نیاز دارند استفاده می شود. تحلیل نتایج حاصل از شبیهسازی مبین برتری سیستم فازی توسعه یافته در مقایسه با سیستم های فازی است

کلمات کلیدی

, اعتبار, استدلال تقریبی, سیستم فازی, سیستم فازی توسعه یافته , عدم قطعیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041462,
author = {صباحی, فرناز and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {شناسایی سیستم های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2014},
volume = {44},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7799},
pages = {23--32},
numpages = {9},
keywords = {اعتبار، استدلال تقریبی، سیستم فازی، سیستم فازی توسعه یافته ، عدم قطعیت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی سیستم های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته
%A صباحی, فرناز
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2014

[Download]