بیمارستان, دوره (13), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (10-21)

عنوان : ( تاکسنومی استراتژیهای عملیاتی و سیستمهای عملیاتی در خدمات درمانی و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سیستم (مورد مطالعه : بخشهای بیمارستان های درمانی شهر مشهد) )

نویسندگان: ریحانه شهرکی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف:اخیرا، بیمارستانها جهت بهبود عملکرد استراتژیکی و عملیاتی تحت فشار زیادی قرار گرفته اند؛ با این وجود کمبود تحقیقات تاکسنومیک در حوزه ی خدمات درمانی احساس شده است. هدف این تحقیق، ارائه ی تاکسنومی از استراتژیها و سیستمهای عملیات خدمات درمانی بخشهای بیمارستانهای مشهد به ترتیب بر اساس اهداف و تصمیمات عملیاتی آنها و سپس تعیین استراتژیها و سیستمها متناسب با یکدیگر می باشد. مواد و روش ها: تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی و بر اساس روش پیمایشی و اکتشافی می باشد؛ نمونه ای 84 تایی از بخشهای بیمارستانهای درمانی در مشهد به تصادف انتخاب شده است و پس از بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق، از تحلیل خوشه ای کای میانگین استفاده نموده و جهت بررسی اعتبار این تحلیل، از روش تحلیل تشخیصی چندگانه استفاده شده است. جهت بررسی رابطه ی بین استراتژیها و سیستمهای شناسایی شده از آزمون استقلال بهره گرفته شده است. نتایج:برای استراتژیها و سیستمهای عملیاتی هرکدام سه خوشه شناسایی گردیده است که هر کدام از آنها به ترتیب بر اهداف و تصمیمات مختلفی تأکید دارند. همچنین نتایج آزمون استقلال اجرا شده حاکی از تناسب بین استراتژی رهبران خدمت محور با سیستم پیشروان عملیات و استراتژی دنباله روهای هزینه محور با سیستم محتاط های خلاق می باشد. نتیجه گیری: این تحقیق نه تنها توصیف مناسبی از وضعیت عملیاتی و جایگاه عملیاتی بیمارستان در اختیار قرار می دهد بلکه زمینه لازم را برای مطالعات تخصصی تر و نظریه پردازی فراهم می آورد.

کلمات کلیدی

, اهداف عملیاتی, استراتژیهای عملیاتی, بیمارستان, تاکسنومی, تصمیمات عملیاتی, سیستم های عملیاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041463,
author = {شهرکی, ریحانه and پویا, علیرضا},
title = {تاکسنومی استراتژیهای عملیاتی و سیستمهای عملیاتی در خدمات درمانی و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سیستم (مورد مطالعه : بخشهای بیمارستان های درمانی شهر مشهد)},
journal = {بیمارستان},
year = {2015},
volume = {13},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1928},
pages = {10--21},
numpages = {11},
keywords = {اهداف عملیاتی، استراتژیهای عملیاتی، بیمارستان، تاکسنومی، تصمیمات عملیاتی، سیستم های عملیاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاکسنومی استراتژیهای عملیاتی و سیستمهای عملیاتی در خدمات درمانی و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سیستم (مورد مطالعه : بخشهای بیمارستان های درمانی شهر مشهد)
%A شهرکی, ریحانه
%A پویا, علیرضا
%J بیمارستان
%@ 2008-1928
%D 2015

[Download]