نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران , 2014-05-05

عنوان : ( بررسی رابطه بین تولید گندم، قیمت تضمینی آن و تولید ناخالص ملی در ایران طی سالهای 1387-1361 )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , کمیل مهجوری کارمزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین محصولی که از طرف دولت با قیمت تضمینی خریداری می شود گندم است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی تاثیرگذاری متغیرهای تولید و قیمت تضمینی گندم و تولید ناخالص ملی بر یکدیگر در ایران طی سالهای و VAR 7837-7831 میباشد. برای این منظور برای بررسی ارتباط میان این متغیرها از مدل خود رگرسیونی برداری روش علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این است که رابطه دوطرفه قوی بین قیمت تضمینی گندم با تولید ناخالص ملی و تولید گندم وجود دارد. علاوه بر این تجزیه و تحلیل واریانس خطای پیش بینی نشان میدهد که بیشترین سهم توضیح دهندگی در تبیین نوسانات متغیر تولید و قیمت تضمینی گندم را درآمد ناخالص ملی بر عهده دارد. هم چنین، به منظور بررسی پایداری روابط از آزمون ثبات 7 استفاده شده است که نتایج نشاندهنده پایداری روابط می- باشد.

کلمات کلیدی

, آزمون علیت گرنجر, تولید گندم, تولید ناخالص ملی, قیمتت تضتمینی گنتدم, متد .VAR خودرگرسیونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041467,
author = {کهنسال, محمدرضا and مهجوری کارمزدی, کمیل},
title = {بررسی رابطه بین تولید گندم، قیمت تضمینی آن و تولید ناخالص ملی در ایران طی سالهای 1387-1361},
booktitle = {نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون علیت گرنجر، تولید گندم، تولید ناخالص ملی، قیمتت تضتمینی گنتدم، متد .VAR خودرگرسیونی برداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین تولید گندم، قیمت تضمینی آن و تولید ناخالص ملی در ایران طی سالهای 1387-1361
%A کهنسال, محمدرضا
%A مهجوری کارمزدی, کمیل
%J نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2014

[Download]