اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (2), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (115-131)

عنوان : ( سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: مریم هادیزاده بزاز , حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان خراسان رضوی از جمله استان هایی است که در چند دهه اخیر، تعاونی های تولید روستایی متعددی در آن تأسیس شده است. ازمهم ترین وظایف این تعاونی ها، از بین بردن ساختار سنتی مزارع و رفع مشکلات استفاده از روش ها و ابزارهای نوین کشاورزی است. در مطالعه حاضر اقدامات تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی در دستیابی به این هدف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این خصوص عملکرد تعاونیهای تولید روستایی در روستاهای تحت پوشش به تفکیک ٢٧ شهرستان استان از نظر ارائه خدمات زیربنایی در قالب ۱۱ متغیر از طریق تکنیک تاپسیس مقایسه و رتبه بندی شده است. بررسی های به عمل آمده در سطح تعاونی های تولید استان خراسان رضوی مبین سطح عملکرد نامناسب تعاونی ها در ارائه خدمات زیربنایی به اعضاء می باشد. در میان شهرستان های مختلف این استان شهرستان های نیشابور، تربت حیدریه و تربت جام بالاترین عملکرد و شهرستان های کاشمر، کلات و زاوه پایین ترین عملکرد را در ارائه خدمات زیربنایی به روستاهای تحت پوشش خود داشته اند. هم چنین در این تحقیق مهم ترین عوامل موثر بر بهبود عملکرد تعاونی ها از دید کارشناسان و مدیران عامل تعاونیها در قالب ۷ شاخص، با استفاده از تکنیک آنتروپی بررسی و تحلیل شده است. از دید کارشناسان مهم ترین عامل در بهبود عملکرد تعاونی ها، حمایت های مالی دولت در اجرای اقدامات زیربنایی است. سپس نحوه مدیریت و میزان انگیزه و مشارکت اعضاء به ترتیب در بهبود عملکرد تعاونی ها موثر هستند.

کلمات کلیدی

, تعاونی های تولید روستایی, عملکرد تعاونیهای روستایی, توسعه کشاورزی, استان خراسان رضوی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041474,
author = {هادیزاده بزاز, مریم and شایان, حمید and بوزرجمهری, خدیجه and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی)},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۳۲۲-۲۱۳۱},
pages = {115--131},
numpages = {16},
keywords = {تعاونی های تولید روستایی، عملکرد تعاونیهای روستایی، توسعه کشاورزی، استان خراسان رضوی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی)
%A هادیزاده بزاز, مریم
%A شایان, حمید
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ ۲۳۲۲-۲۱۳۱
%D 2014

[Download]