جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (183), سال (2014-3) , صفحات (1-30)

عنوان : ( تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی , محمدجواد مهدوی , مریم آیاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی استعاره هایی می پردازد که با محوریت بن مایة عشق در غزلیات سنائی آمده اند. مبنای نظری مقاله نظریة استعاره های مفهومی است که استعاره را از حد شگردی بلاغی به سطح ابزاری برای تفکر و شناخت ارتقاء داده است. در ابتدا مبانی نظریة مذکور را بر اساس کلمات و اصطلاحات کلیدی که زبان شناسان شناختی وضع کرده اند معرفی کرده ایم و سپس گزارشی دقیق از استعاره های عشق در غزلیات سنائی ارائه داده ایم. آن گاه استعاره ها را بر اساس نوع مضمون به سه گروه تقسیم کرده ایم: استعاره هایی که تصویر روشنی از عشق ارائه می-دهند، آن ها که صفات و ویژگی های منفی برای عشق اعتبار کرده اند و استعاره های دو پهلو. سپس به تحلیل شناختی هر گروه پرداخته ایم. مدخل بعدی بررسی جمال شناسیک و بلاغی استعاره هاست که در ذیل آن مشخص کرده ایم شگردهای اصلی سنائی، به عنوان مبتکر بوطیقای غزل عرفانی، در ساختن استعاره ها کدام -است. مقاله با یک نتیجه گیری نهایی به پایان می رسد.

کلمات کلیدی

, سنائی غزنوی, استعاره های شناختی, غزل عرفانی, عشق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041476,
author = {زرقانی, سیدمهدی and مهدوی, محمدجواد and آیاد, مریم},
title = {تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2014},
volume = {46},
number = {183},
month = {March},
issn = {2008-7187},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {سنائی غزنوی، استعاره های شناختی، غزل عرفانی، عشق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی
%A زرقانی, سیدمهدی
%A مهدوی, محمدجواد
%A آیاد, مریم
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2014

[Download]