زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (4), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (39-62)

عنوان : ( تقسیم بندی جدید انواع باهم آیی های واژگانی با در نظر گرفتن ویژگیهای فرامتنی درشکل گیری انواع با هم آیی )

نویسندگان: مجتبی نامورفرگی , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعات گوناگون زبانشناختی اغلب تنها از یک نوع با هم آیی سخن به میان امده است

کلمات کلیدی

, باهم آیی, واژه محوری, واژه همنشین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041488,
author = {نامورفرگی, مجتبی and شریفی, شهلا},
title = {تقسیم بندی جدید انواع باهم آیی های واژگانی با در نظر گرفتن ویژگیهای فرامتنی درشکل گیری انواع با هم آیی},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۷۲۳۳},
pages = {39--62},
numpages = {23},
keywords = {باهم آیی- واژه محوری- واژه همنشین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تقسیم بندی جدید انواع باهم آیی های واژگانی با در نظر گرفتن ویژگیهای فرامتنی درشکل گیری انواع با هم آیی
%A نامورفرگی, مجتبی
%A شریفی, شهلا
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ ۲۰۰۸-۷۲۳۳
%D 2012

[Download]