سومین همایش ملی فن آوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20

عنوان : ( بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت2: آزمایشهای کاربرد قوانین گازها، تعیین تغییر آنتالپى و تیتراسیون اسید- باز) )

نویسندگان: سید حسن کاظمی ریابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش اخیر با تکیه بر تجربه بیش از یک دهه تدریس این درس و به منظور مدیریت صحیح پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاههای شیمی عمومی انجام شده است. آزمایشهای کاربرد قوانین گازها، تعیین تغییر آنتالپى خنثى شدن کلریدریک اسید با آمونیاک و تیتراسیون اسید- باز که به ترتیب چهارمین، پنجمین و ششمین کارهای عملی شیمی دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد است به عنوان آخرین گام در بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی ، انتخاب شد. در این مقاله، شیوه بازیابی، ملاحظات ایمنی، خصوصیات، کاربرد ها و قیمت پنج پسماند شیمیایی آنها شامل: هیدروژن، منیزیم کلرید شش آبه، آمونیوم کلرید، سدیم کلرید و سدیم استات سه آبه، به وضوح بیان شده است.

کلمات کلیدی

, پسماند شیمیایی, هیدروژن, منیزیم کلرید شش آبه, آمونیوم کلرید, سدیم کلرید و سدیم استات سه آبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041499,
author = {کاظمی ریابی, سید حسن},
title = {بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت2: آزمایشهای کاربرد قوانین گازها، تعیین تغییر آنتالپى و تیتراسیون اسید- باز)},
booktitle = {سومین همایش ملی فن آوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {پسماند شیمیایی، هیدروژن، منیزیم کلرید شش آبه، آمونیوم کلرید، سدیم کلرید و سدیم استات سه آبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازیافت پسماندهای شیمیایی در آزمایشگاه شیمی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد (قسمت2: آزمایشهای کاربرد قوانین گازها، تعیین تغییر آنتالپى و تیتراسیون اسید- باز)
%A کاظمی ریابی, سید حسن
%J سومین همایش ملی فن آوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2014

[Download]