آب و خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2013-7) , صفحات (753-762)

عنوان : ( بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکی دما-گیاه (TVDI) و دما-گیاه اصلاح شده (MTVDI) و تصاویر سنجنده مودیس )

نویسندگان: سمیرا نوری , سیدحسین ثنائی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که اکثر روش هایی که تاکنون برای ارزیابی وضعیت خشکسالی ارائه شده اند شاخص های خشکسالی را بر اساس داده های ایستگاهی در یک نقطه برآورد می کنند پژوهشگران به دنبال روشی بودند تا به منظور مدیریت بهتر خسارت های ناشی از این پدیده خزنده و تدریجی، به برآوردهای منطقه ای از آن دست یابند. اخیراً سنجش از دور و تکنیک های تولید شده مبتنی بر تصاویر ماهواره ای توانسته اند برآوردهای مناسبی از وضعیت خشکسالی در مقیاس منطقه ای ارائه نمایند. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از دو شاخص خشکی دما-گیاه (TVDI) و دما-گیاه اصلاح شده (MTVDI) و همچنین با بکارگیری محصولات دمایی و پوشش گیاهی سنجنده مودیس به بررسی خشکسالی در استان خراسان شمالی طی دو سال خشک (سال آبی 87-86) و نرمال (سال آبی 83-82) پرداخته و کارایی دو روش مذکور مورد سنجش قرار گیرد. نتایج نشان داد که شاخص MTVDI نسبت به شاخص TVDI، دوره های خشکی را بهتر پایش می کند. نتایج همبستگی خطی بین شاخص های خشکسالی و مقادیر بارش تجمعی 16 روز طی دوره تصویر، 16 روز پیش از تصویر و 1 ماه ، 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه و 7 ماه قبل از تصویر نیز نشان داد که همبستگی شاخص ها به ویژه شاخص MTVDI با بارش تجمعی 1 ماه قبل از تصویر نسبت به بارش در سایر بازه های زمانی بیشتر است که این مسئله به دلیل پاسخ تأخیری پوشش گیاهی به بارندگی است.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, خراسان شمالی, مودیس, MTVDI, TVDI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041514,
author = {نوری, سمیرا and ثنائی نژاد, سیدحسین},
title = {بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکی دما-گیاه (TVDI) و دما-گیاه اصلاح شده (MTVDI) و تصاویر سنجنده مودیس},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {4},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {753--762},
numpages = {9},
keywords = {خشکسالی، خراسان شمالی، مودیس، MTVDI، TVDI},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکی دما-گیاه (TVDI) و دما-گیاه اصلاح شده (MTVDI) و تصاویر سنجنده مودیس
%A نوری, سمیرا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]