آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-9) , صفحات (919-927)

عنوان : ( ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) )

نویسندگان: آمنه میان آبادی , امین علیزاده , سیدحسین ثنائی نژاد , محمد بنایان اول , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارش یکی از پارامترهای ورودی مهم مدل‌های مختلف گیاهی و هیدرولوژی می‌باشد. در پروژه های مختلف مدیریتی و پژوهشی بیشتر از داده‌های بارش زمینی برداشت شده در ایستگاه ها استفاده می‌شود. از آنجا که این ایستگاه ها دارای پوشش جغرافیایی بسنده ای نیستند، کاربرد آن ها با خطا همراه است. گرچه بهره گیری از روش‌های گوناگون درون یابی از راهکارهای پذیرفته شده برای برآورد بارش در مناطق بدون ایستگاه است، کاربرد این روش ها همراه با کاستی‌های فراوانی نیز هست. در گذر چند دهه گذشته، با در هم آمیختن دانش و فناوری سنجش از دور با پدیده‌های هواشناسی، مدل‌های پیشرفته ای برای برآورد ویژگی‌های بارش پیشرفت داده شده اند که دارای توانایی‌های بالای آشکارسازی مکانی و زمانی هستند. در این پژوهش از بین مدل‌های ارائه شده، صحت سنجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران بررسی شده است. یافته ها نشان داد که این مدل در مقیاس روزانه دستاورد چندان پذیرفتی ندارد، اما در مقیاس ماهانه و فصلی، یافته‌ها از ریزبینی بالاتری برخوردار هستند. بیشترین همبستگی مدل با داده‌های ایستگاه ها در مقیاس روزانه در ایستگاه فاروج و نامانلو و به میزان 31/0 بود. در مقیاس ماهانه بیشترین همبستگی در ایستگاه‌های بارزو، نامانلو و سه یک آب و به میزان 62/0 و در مقیاس فصلی در ایستگاه غلامان و به میزان 63/0دیده شد. گرچه مدلCMORPH در آشکارسازی روزهای بارانی تا اندازه ای کارآیی داشته، اما در برآورد روزهای تر و خشک، میانگین بارش سالانه و تعیین تعداد روزهای غیر بارانی نتایج قابل قبولی را به همراه نداشت.

کلمات کلیدی

, بارش, درونیابی, سنجش از دور, مدل CMORPH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041517,
author = {میان آبادی, آمنه and علیزاده, امین and ثنائی نژاد, سیدحسین and بنایان اول, محمد and فریدحسینی, علیرضا},
title = {ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {5},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {919--927},
numpages = {8},
keywords = {بارش، درونیابی، سنجش از دور، مدل CMORPH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی)
%A میان آبادی, آمنه
%A علیزاده, امین
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A بنایان اول, محمد
%A فریدحسینی, علیرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]