سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20

عنوان : ( تخلیص آنزیم لیپواکسیژناز از تخم کتان با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون )

نویسندگان: سمیه طبخی , احمد آسوده , محمدرضا حسین دخت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، به جداسازی و تخلیص آنزیم لیپواکسیژناز از تخم کتان (Linum usitatissimum) پرداخته شد. آنزیم تولید شده پس از رسوب دهی با نمک سولفات آمونیوم، با استفاده از کروماتوگرافی غربال مولکولی سفاکریلS200 خالص گردید. غلظت نمونه پروتئین توسط روش برادفورد بررسی گردید و فرآیند خالص سازی آنزیم با کمک ژل الکتروفورز SDS-PAGE بررسی شد. غلظت پروتئین فرکشن های خروجی از ستون کروماتوگرافی اندازه گیری شد. سنجش فعالیت آنزیمی نمونه های خالص شده با استفاده از سوبسترای لینولئیک اسید در طول موج 660 نانومتر انجام شد. وزن مولکولی آنزیم تخلیص شده بر اساس SDS-PAGE حدود 130 کیلو دالتون تخمین زده شد. بر اساس آنالیز فعالیت آنزیم در محدوده 9-3 pH ، آنزیم دارای حداکثر فعالیت در 7= pHاست. فعالیت آنزیم در محدودهpH های اسیدی کاهش شدیدی یافته است. اثر آهن بر روی فعالیت آنزیم نیز بررسی گردید. با توجه به کاهش جذب نمونه آنزیمی در طول موج 660 نانومتر، کاتیون آهن(Fe2+) سبب افزایش فعالیت آنزیم شد، در حالیکه فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز در حضور کاتیون سه ظرفیتی آهن (Fe3+) کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, تخم کتانFlaxseed (Linum usitatissimum) , آنزیم لیپواکسیژناز, کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون, سولفات آمونیوم, الکتروفورزSDS-PAGE , کاتیون آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041519,
author = {طبخی, سمیه and آسوده, احمد and حسین دخت, محمدرضا},
title = {تخلیص آنزیم لیپواکسیژناز از تخم کتان با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون},
booktitle = {سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {تخم کتانFlaxseed (Linum usitatissimum) ، آنزیم لیپواکسیژناز، کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون، سولفات آمونیوم، الکتروفورزSDS-PAGE ، کاتیون آهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخلیص آنزیم لیپواکسیژناز از تخم کتان با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون
%A طبخی, سمیه
%A آسوده, احمد
%A حسین دخت, محمدرضا
%J سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
%D 2014

[Download]