سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20

عنوان : ( تخلیص آنزیم لیپواکسیژنازدانه کنجد با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و تعویض یونی )

نویسندگان: زهرا مرویان حسینی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانه کنجد منبع غنی از آنزیم لیپواکسیژناز (LOX) محسوب می شود. در این مطالعه، به جداسازی و تخلیص آنزیم لیپواکسیژناز از دانه کنجد پرداخته شد. آنزیم های تولید شده با استفاده از روش های رسوب دهی با سولفات آمونیوم، کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون سفادکس G100 و کروماتوگرافی تعویض یونیQ -سفاروز خالص گردید. روند خالص سازی آنزیم با کمک ژل الکتروفورز SDS-PAGEبررسی شد. غلظت پروتئین فرکشن های خروجی از ستون کروماتوگرافی اندازه گیری شد و فعالیت آنزیمی نمونه های خالص شده بر پراکسیداسیون سوبسترای لینولئیک اسید در طول موج 660 نانومتر با استفاده متیلن بلو سنجیده شد. فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز در محدوده 9- 3 pH اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده فرکشن 11 (3/0مولار NaCl) دارای حداکثر فعالیت آنزیمی بود. وزن مولکولی آنزیم خالص شده بر اساس SDS-PAGE بیش از 70 کیلودالتون برآورد گردید. آنالیز فعالیت آنزیم نشان داد که pH بهینه آنزیم 7 است. فعالیت آنزیم در محدوده pH های اسیدی و قلیایی کاهش یافته است. هم چنین، اثر یون دو ظرفیتی آهن(Fe2+) بر افزایش فعالیت آنزیم با توجه به کاهش جذب در طول موج 660 نانومتر مشاهده گردید، در حالیکه فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز در حضور کاتیون آهن (Fe3+) کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, دانه کنجد, آنزیم لیپواکسیژناز, کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون, کروماتوگرافی تعویض یونی, کاتیون آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041520,
author = {مرویان حسینی, زهرا and آسوده, احمد},
title = {تخلیص آنزیم لیپواکسیژنازدانه کنجد با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و تعویض یونی},
booktitle = {سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {دانه کنجد، آنزیم لیپواکسیژناز، کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون، کروماتوگرافی تعویض یونی، کاتیون آهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخلیص آنزیم لیپواکسیژنازدانه کنجد با استفاده ازکروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و تعویض یونی
%A مرویان حسینی, زهرا
%A آسوده, احمد
%J سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
%D 2014

[Download]