سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20

عنوان : ( تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم سلولاز تخلیص شده از باکتری Bacillus subtilis DR8806 )

نویسندگان: سمیه رمضانی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم سلولاز تخلیص شده از باکتری Bacillus subtilis DR8806 پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده، pH بهینه آنزیم، 9.5 و آنزیم در pH بین 8.5 تا 10.5 پایدار است. دمای بهینه آنزیم C° 55 است و در محدوده دمایی C° 45 تا C°60 پایدار است. فعالیت سلولیتیک آنزیم پس از انکوباسیون با یون‏های فلزیCa2+،K+ ،Ba2+ ، Co2+و ) Mg2+ 1 ،5 و10 میلی مولار) افزایش می یابد. در حالیکه در حضور یون های Hg2+، Pb2+ ، Mn2+ و Zn2+ (5،1و10میلی مولار) فعالیت آنزیم به شدت کاهش می یابد . غلظت های افزایشی PMSF و Triton X-100 باعث مهار فعالیت آنزیم سلولاز می شود. SDS، β-مرکاپتواتانول و EDTA فعالیت آنزیم سلولاز مهار می کنند. آنزیم سلولاز به میزان قابل توجه ای در برابر حلال های آلی پایدار بوده و بیش از 95% از فعالیت خود را در حضور هگزان، بوتانول، پروپانول، ایزوپروپانول و دی اتیل اترحفظ می کند. با توجه به نتایج بدست آمده، آنزیم سلولاز تخلیص شده می تواند برای هیدرولیز ترکیبات سلولزی در محیط های قلیایی حاوی حلال های آلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, Bacillus subtilis DR8806, آنزیم سلولاز, ویژگی های بیوشیمیایی, کاتیون فلزی, مهارکننده, حلال آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041521,
author = {رمضانی, سمیه and آسوده, احمد},
title = {تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم سلولاز تخلیص شده از باکتری Bacillus subtilis DR8806},
booktitle = {سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {Bacillus subtilis DR8806، آنزیم سلولاز، ویژگی های بیوشیمیایی، کاتیون فلزی، مهارکننده، حلال آلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم سلولاز تخلیص شده از باکتری Bacillus subtilis DR8806
%A رمضانی, سمیه
%A آسوده, احمد
%J سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
%D 2014

[Download]