سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی , 2014-05-20

عنوان : ( تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از پروتئاز خالص شده از باکتری باسیلوس سابتیلیس DR 8806 )

نویسندگان: شقایق فرهادیان , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم پروتئاز خالص شده از باکتری باسیلوس سابتیلیس از فلور طبیعی چشمه آب گرم دیگ رستم پرداخته می شود. نتایج نشان داد که آنزیم خالص شده بیشینه فعالیتی در 8 pH= دارد در حالی که در محدوده 5/6 تا 5/9 بیش از 50% فعالیت خود را حفظ می کند. مطالعات اثر دما بر روی فعالیت و پایداری آنزیم نشان داد که بهینه دما برای فعالیت آنزیم 45 درجه سانتیگراد است و آنزیم در محدوده دمای 30 تا 65 درجه سانتیگراد پس از یک ساعت انکوباسیون می تواند بیش از 70% فعالیت بیشینه خود را حفظ کند. اثر یون های فلزی Na+، K+، Mg2+، Hg2+، Cu2+، Mn2+، Ba2+، Zn2+، Fe2+ و Ca2+ بر روی میزان فعالیت آنزیم انجام گرفت. فعالیت آنزیم در حضور یون هایK+,Ca2+ ,Mg2+ و Fe2+ افزایش می یابد. از طرفی یون های Hg2+، Cu2+، Ba2+ و Zn2+ کاهنده فعالیت آنزیمی هستند. همچنین یون های Na+ و Mn2+ اثر قابل توجهی بر فعالیت آنزیم ندارند. در بین دترجنت ها و سایر عوامل شیمیایی مورد بررسی، اثر کاهندگی فعالیت دترجنت کاتیونی (CTAB) بیشتر از دترجنت آنیونی (SDS) و غیر یونی ((Triton X-100 است. با افزایش غلظت پر اکسید هیدروژن (H2O2) فعالیت آنزیم شدیدا کاهش می یابد در حالی که با افزایش غلظت ترکیب DMSO، فعالیت آنزیم افزایش می‏یابد. β- مرکاپتواتانول و EDTA در سه غلظت 1 mM، 5 mM و 10 mM اثر مشخصی بر فعالیت آنزیم ندارند در حالی که PMSF در غلظت 10 mM آنزیم را به طور کامل مهار می کند. این امر حاکی از این است که آنزیم مورد بررسی جزء سرین پروتئاز ها است. در بررسی ویژگی های سوبسترایی آنزیم مشخص شد که در شرایط مشابه، کازئین نسبت به ژلاتین و سرم آلبومین گاوی (BSA) سوبسترای مناسب تری برای آنزیم است. اگرچه که می تواند ژلاتین و سرم آلبومین گاوی (BSA) را نیز هیدرولیز کند.

کلمات کلیدی

, چشمه آب گرم, دیگ رستم, باسیلوس سابتیلیس, ویژگی های بیوشیمیایی, سرین پروتئاز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041522,
author = {فرهادیان, شقایق and آسوده, احمد},
title = {تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از پروتئاز خالص شده از باکتری باسیلوس سابتیلیس DR 8806},
booktitle = {سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {چشمه آب گرم، دیگ رستم، باسیلوس سابتیلیس، ویژگی های بیوشیمیایی، سرین پروتئاز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از پروتئاز خالص شده از باکتری باسیلوس سابتیلیس DR 8806
%A فرهادیان, شقایق
%A آسوده, احمد
%J سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
%D 2014

[Download]