هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07

عنوان : ( تحلیل سازه های پوسته ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک )

نویسندگان: بهروز حسنی , سید مهدی توکلی , حسین قاسم نژاد مقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از روش ایزوژئومتریک برای تحلیل سازه استفاده شده است. در این روش به جای استفاده از توابع چند جملهای متداول در اجزا محدود، از توابع پایه نسبی غیریکنواخت بی اسپلاین )نربز( برای بیان هندسه و تقریب تغییرمکان استفاده میشود. استفاده از این توابع منجر به مدلسازی دقیق هندسه شده و تقریب تغییرمکان با دقت بهتری انجام میشود. همچنین مشکل هزینه تولید شبکه که در اجزا محدود وجود دارد از بین می رود. در این مقاله از روش مذکور جهت انجام تحلیل سازههای پوستهای استفاده شده است. بدین منظور ایده تئوری المانهای خمیده مورد استفاده در تحلیل اجزا محدود پوستهها برای تحلیل و مدلسازی ایزوژئومتریک پوسته به کار گرفته شده است. در این تئوری المان پوسته حالت خاصی از المان سه بعدی در نظر گرفته میشود. نتایج مثالهای حل شده نشان دهنده کارایی و دقت روش میباشند.

کلمات کلیدی

, تحلیل ایزو ژئومتریک, اسپلاین, سازههای پوستهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041523,
author = {حسنی, بهروز and سید مهدی توکلی and حسین قاسم نژاد مقری},
title = {تحلیل سازه های پوسته ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {تحلیل ایزو ژئومتریک، اسپلاین، سازههای پوستهای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سازه های پوسته ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک
%A حسنی, بهروز
%A سید مهدی توکلی
%A حسین قاسم نژاد مقری
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
%D 2014

[Download]