هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل , 2014-05-07

عنوان : ( مقایسه روشهای انتگرالگیری عددی در تحلیل هم هندسه )

نویسندگان: محمدقاسم جوادی , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش هم هندسه دارای ویژگیهای منحصر به فرد و مناسبی است که درآیندهای نه چندان دور می تواند جایگزین روشهای عددی متداولی نظیر اجزای محدود گردد. ایدهی اصلی این روش بر اساس استفاده از همان مدل هندسی به عنوان مدل محاسباتی برای تحلیل مسائل استوار است. با ابداع این روش فرایندهای طراحی و تحلیل توانستند در یکدیگر ادغام شوند. از آنجا که در طراحی های رایانهای از تکنیک نربز برای تولید هندسه استفاده میشود، با توجه به مفهوم ایزوپارامتریک در روش هم هندسه نیز از توابع پایه نربز بجای توابع شکل چند جمله ای مرسوم در اجزای محدود استفاده میشود. از سوی دیگر در فرمولبندی روش های تحلیل سازه نیاز به حل عددی انتگرال هایی است که ماتریس سختی و بردار بارگذاری را تشکیل میدهند. دراین پژوهش نتایج روش های انتگرالگیری عددی گوس و سیمپسون در حل یک معادله دیفرانسیل ساده با حالت های مختلف وزندهی به نقاط کنترلی مقایسه شدهاند.

کلمات کلیدی

, تحلیل هم هندسه, بی اسپلاین, نربز, روش گوس, روش سیمپسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041524,
author = {جوادی, محمدقاسم and حسنی, بهروز},
title = {مقایسه روشهای انتگرالگیری عددی در تحلیل هم هندسه},
booktitle = {هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل},
year = {2014},
location = {بابل, ايران},
keywords = {تحلیل هم هندسه، بی اسپلاین، نربز، روش گوس، روش سیمپسون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روشهای انتگرالگیری عددی در تحلیل هم هندسه
%A جوادی, محمدقاسم
%A حسنی, بهروز
%J هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
%D 2014

[Download]