پژوهش نفت, دوره (24), شماره (77), سال (2014-4) , صفحات (1-8)

عنوان : ( چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان )

نویسندگان: فاطمه سعدی راد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی های آلبین تا کامپانین )سازندهای کژدمی، سروک، سورگاه و ایلام( در زاگرس با عنوان گروه بنگستان معرفی شده است. سازند کژدمی به سن آلبین در این حوضه به دلیل دارا بودن پتانسیل هیدروکربورزایی در اکثر میادین نفتی ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق مقاطع نازک خرده های حفاری و نیز نمودارهای چاه پیمایی چاه های شماره 20 و 21 میدان نفتی آزادگان در شمال فروافتادگی دزفول مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی چهار رخساره کربناته مادستون، وکستون- پکستون بیوکلاستی، وکستون – پکستون حاوی الیگوسژنید و مادستون حاوی فرامنیفر های پلاژیک به همراه دو رخساره آواری )ماسه سنگ و شیل( و انطباق آنها با تغییرات پرتوی گاما نشان می دهد که رسوبات سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان در یک رمپ کربناته و در سه زیر محیط پهنه جزر و مدی، لاگون و دریای باز نهشته شده است. آنالیز چینه نگاری سکانسی این رسوبات نیز نشان می دهد که سازند کژدمی در ناحیه مورد مطالعه از یک سکانس رسوبی تشکیل شده است. این سکانس رسوبی در بردارنده دسته رخساره های TST ،HST و LST است. مرز زیرین این توالی ناپیوستگی فرسایشی و مرز بالایی آن از نوع تدریجی است. مقایسه منحنی تغییرات سطح آب دریا در ناحیه مورد مطالعه با منحنی های جهانی تقریباً با یکدیگر قابل انطباق هستند.

کلمات کلیدی

, میدان نفتی آزادگان, سازند کژدمی, رخساره ها, چینه نگاری سکانسی و نمودارهای چاه پیمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041527,
author = {سعدی راد, فاطمه and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2014},
volume = {24},
number = {77},
month = {April},
issn = {2345-2900},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {میدان نفتی آزادگان، سازند کژدمی، رخساره ها، چینه نگاری سکانسی و نمودارهای چاه پیمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در میدان نفتی آزادگان
%A سعدی راد, فاطمه
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2014

[Download]