علم اطلاعات و نسخه شناسی, دوره (3), شماره (3), سال (2013-4) , صفحات (1-15)

عنوان : ( ارزیابی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی با شاخص‌های ده-گانه فاکنر براون از دیدگاه مدیران کتابخانه ها )

نویسندگان: سید عباس مرجانی , مصطفی رحمانی ایرج , مهدی جباری نوقابی , ثامنه توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در نظر دارد وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی در سطح شهر مشهد را با ده فرمان فاکنر براون تطبیق داده و میزان به‌کارگیری این اصول را به عنوان معیار های مشترک در اکثر کتابخانه ها، در کتابخانه ­های مذکور مورد بررسی قرار دهد. روش: پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی ساختمان­ های کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی واقع در شهرستان مشهد که شامل 17 باب است، تشکیل می‌دهد. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و آزمون های کی دو و ضریب همبستگی خطی پیرسون با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. یافته­ ها: توزیع فراوانی وضعیت ساختمان کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی واقع در شهرستان مشهد به لحاظ شاخص‌های ده گانه نشان داد، مقوله اقتصاد و صرفه­جویی در کل کتابخانه‌ها بالاترین رتبه و قابلیت گسترش، پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. از نظرمدیران شاخص‌های ده گانه ساختمان کتابخانه های مورد مطالعه نشان داد به طور متوسط بعد انعطاف­ پذیری در کلیه­ ی کتابخانه‌ها بیش از حد متوسط می‌باشد(p<0/001). همچنین بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف ارزیابی کتابخانه‌ها از دیدگاه مدیران با استفاده از ضریب همبستگی خطی پیرسون و آزمون معنی­ داری بیانگر این مطلب است که بین ابعاد تنوع با انعطاف­ پذیری، محیط و مکان ثابت با انعطاف­ پذ یری، اقتصاد و صرفه­ جویی با فشردگی، راحتی و آسایش با قابلیت گسترش، محیط و مکان ثابت با قابلیت گسترش، محیط و مکان ثابت با افزایش و محیط و مکان ثابت با راحتی و آسایش، همبستگی خطی معنی ­داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی, ده فرمان فاکنر براون, وضعیت ساختمان و تجهیزات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041528,
author = {سید عباس مرجانی and مصطفی رحمانی ایرج and جباری نوقابی, مهدی and ثامنه توکلی},
title = {ارزیابی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی با شاخص‌های ده-گانه فاکنر براون از دیدگاه مدیران کتابخانه ها},
journal = {علم اطلاعات و نسخه شناسی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {3},
month = {April},
issn = {****-0171},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی، ده فرمان فاکنر براون، وضعیت ساختمان و تجهیزات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی با شاخص‌های ده-گانه فاکنر براون از دیدگاه مدیران کتابخانه ها
%A سید عباس مرجانی
%A مصطفی رحمانی ایرج
%A جباری نوقابی, مهدی
%A ثامنه توکلی
%J علم اطلاعات و نسخه شناسی
%@ ****-0171
%D 2013

[Download]