همایش علوم جغرافیایی ایران , 2014-05-20

عنوان : ( بررسی علل اقتصادی مهاجرت معکوس به روستاهای شهرستان بینالود )

نویسندگان: مریم قاسمی , نفیسه صفائیان تیتکانلو , ناهید بهار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی علل اقتصادی شکل‌گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ضریب پایایی 0.73حاکی از سطح بالای اعتماد پرسشنامه است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی استیودنت و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شده است. واحد تحلیل 165 خانوار بازگشتی بوده که 11 متغیر در طیف لیکرت را پاسخ داده اند. بر اساس نتایج مطالعه علل اصلی شکل گیری مهاجرت بازگشتی به نواحی روستایی این شهرستان «وجود فرصت های شغلی» است، به طوری که بین عوامل اقتصادی «ضرورت شغلی و نزدیکی به محل کار»، «پیدا کردن شغل در محل» و «کسب درآمد بهتر» به ترتیب بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده اند. همچنین میانگین علل اقتصادی در روستاهای مورد بررسی متفاوت است، مطلوبترین شرایط اقتصادی در روستای جاغرق با میانگین 3.37 می باشد که تفاوت فاحشی با سایر روستاهای مورد بررسی دارد.

کلمات کلیدی

, مهاجرت معکوس, روستا, شهرستان بینالود, علل اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041537,
author = {قاسمی, مریم and صفائیان تیتکانلو, نفیسه and بهار, ناهید},
title = {بررسی علل اقتصادی مهاجرت معکوس به روستاهای شهرستان بینالود},
booktitle = {همایش علوم جغرافیایی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهاجرت معکوس، روستا، شهرستان بینالود، علل اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل اقتصادی مهاجرت معکوس به روستاهای شهرستان بینالود
%A قاسمی, مریم
%A صفائیان تیتکانلو, نفیسه
%A بهار, ناهید
%J همایش علوم جغرافیایی ایران
%D 2014

[Download]