اقتصاد کشاورزی, دوره (7), شماره (4), سال (2014-6) , صفحات (75-86)

عنوان : ( ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سمیه نقوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش تخریب محیط زیست در سالهای اخیر، بررسی رابطهی بین سطح فعالیتهای اقتصادی و شاخصهای زیست محیطی را مطرح نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن در چند کشور منتخب با استفاده از روش دادههای ترکیبی برای دادههای ساالنه 1733-1793 میباشد. نتایج گویای اثرگذاریهای مختلف شاخصهای فناوری کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن میباشد.ازبین شاخصهای فناوری دربخش کشاورزی، بیشترین تأثیر را متغیر مکانیزاسیون کشاورزی و کمترین تأثیر را متغیر زمین تحت آبیاری کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن دارند. به ازاء یک درصد افزایش استفاده از مکانیزاسیون، 1/13درصد بر میزان انتشار دیاکسیدکربن افزوده میشود. همچنین به ازاء یک درصد افزایش در متغیز زمین تحت آبیاری کشاورزی، به اندازه1/11درصد بر میزان انتشار دیاکسیدکربن افزوده میشود. بنابراین، در راستای نتایج این بررسی، پیشنهاد میشود که از ماشینها و ادوات کشاورزی با بهرهوری باال در بخش کشاورزی استفاده شود. همچنین، هنگام توسعه فناوریهای کشاورزی باید عالوه برافزایش میزان تولید در بخش کشاورزی، به تأثیر توسعه فناوریهای کشاورزی بر انتشار دیاکسیدکربن نیز توجه شود.

کلمات کلیدی

, دی اکسید کربن, فناوریهای کشاورزی, دادههای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041569,
author = {کهنسال, محمدرضا and نقوی, سمیه},
title = {ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {4},
month = {June},
issn = {2008-5524},
pages = {75--86},
numpages = {11},
keywords = {دی اکسید کربن، فناوریهای کشاورزی، دادههای ترکیبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی برخی شاخصهای فناوری کشاورزی بر آلودگی هوا در کشورهای منتخب
%A کهنسال, محمدرضا
%A نقوی, سمیه
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2014

[Download]