تحقیقات منابع آب ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2014-1) , صفحات (14-23)

عنوان : ( استفاده از دو آزمون ناپارامتریک برای تشخیص روند در یک سری زمانی دارای حافظه (مطالعه موردی: درجه حرارت سالانه مشهد) )

نویسندگان: بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی روند زمانی در یک سری زمانی یکی از ویژگی‌های مهم آن به‌شمار می‌آید. با این‌حال تمامی آزمون‌های متداول تعیین روند (مثلا کندال و من-کندال) بر اساس فرض ایستا بودن سری زمانی و حافظه دار نبودن آن بنا شده است. هر دو آزمون کندال و من-کندال در حالت کلاسیک نشان دادند که سری زمانی درجه حرارت سالانه مشهد (به طول 127 سال از 1885 تا 2011) دارای روند افزایشی معنی‌دار (p-مقدار کوچک تر از 001/0) است در حالی‌که با توجه به مفهوم حافظه بلند مدت در داده‌ها (فرآیند اغتشاش نرمال جزیی؛ FGN با نمایه هرست برابر با 92/0)، انحراف معیار آماره‌های آزمون افزون بر 6 برابر بیش‌تر شد و در نتیجه هیچ‌کدام از این دو آزمون معنی‌داری روند افزایشی را در سطوح معنی‌داری متداول 01/0 و 05/0 تایید ننمودند. روابط رگرسیونی برای تصحیح انحراف معیار در دو آزمون ناپارامتری روند کندال و من-کندال به‌عنوان تابعی از نمایه هرست و طول دوره آماری برای اولین مرتبه به‌دست آمد. نشان داده شد که نتایج در شرایط عدم تکمیل داده‌ها یکسان باقی می‌ماند. روش جدید استوکاستیکی بر پایه مفهوم عامل فراوانی چاو پیشنهاد شد و نشان داده شد که نتایج پایدار باقی می‌ماند.

کلمات کلیدی

, آزمون کندال, آزمون من-کندال, شبیه‌سازی استوکاستیکی, نمایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041570,
author = {قهرمان, بیژن},
title = {استفاده از دو آزمون ناپارامتریک برای تشخیص روند در یک سری زمانی دارای حافظه (مطالعه موردی: درجه حرارت سالانه مشهد)},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2014},
volume = {9},
number = {3},
month = {January},
issn = {1735-2347},
pages = {14--23},
numpages = {9},
keywords = {آزمون کندال، آزمون من-کندال، شبیه‌سازی استوکاستیکی، نمایه هرست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از دو آزمون ناپارامتریک برای تشخیص روند در یک سری زمانی دارای حافظه (مطالعه موردی: درجه حرارت سالانه مشهد)
%A قهرمان, بیژن
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2014

[Download]