پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18

عنوان : ( تأثیر تغییر اقلیم بر سری زمانی پارامترهای اقلیمی و تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم نیمه خشک )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , سمانه اشرف , سمیرا آزادی , پویا شیرازی علیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، جهت بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر سری زمانی پارامترهای اقلیمی و تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم نیمه خشک از داده های روزانه دمای بیشینه، دمای کمینه، رطوبت نسبی، سرعت باد، بارش و 1961 استفاده شد. ابتدا میانگین ماهانه و سالانه - ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک مشهد در دوره 2008 پارامترهای اقلیمی و سپس تبخیر- تعرق گیاه مرجع ماهانه و سالانه به روش فائو- پنمن- مانیث به صورت کلی ( )  آن، محاسبه شده و نمودارهای سری زمانی (ETaero ) و آئرودینامیکی (ETrad ) و به تفکیک دو جزء تابشی ET مربوطه رسم گردید. در نهایت برای مشخص کردن حساسیت پارامترهای اقلیمی بر تبخیر - تعرق، آنالیز رگرسیون خطی و نیز رگرسیون چندگانه بر روی داده ها صورت گرفت. نتایج نشان داد که رطوبت نسبی و 0 متر بر ثانیه در یک دهه و ساعت آفتابی دارای روند / سرعت باد دارای روند کاهشی به ترتیب به میزان 1% و 6 0 ساعت در روز در یک دهه بوده است. در حالیکه روند افزایشی دمای بیشینه، کمینه و / افزایشی به میزان 05 متوسط هوا، معنی دار نشد. با توجه به اثر چهار پارامتر هواشناسی مؤثر بر تبخیر- تعرق، مشاهده شد که طی 48 روند افزایشی بسیار معنی داری داشته اند. بر اساس ET و 0 ETaero روند افزایشی و ETrad ، سال مورد مطالعه آنالیز رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه، مهمترین پارامترهای هواشناسی مؤثر بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع به ترتیب عبارتند از: متوسط سالانه سرعت باد، ساعت آفتابی، دمای متوسط هوا و رطوبت نسبی. متوسط خطای 2% بوده و نشان از دقت قابل قبول آن دارد.

کلمات کلیدی

, تبخیر- تعرق, تغییر اقلیم, پارامترهای اقلیمی, روند, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041573,
author = {موسوی بایگی, محمد and اشرف, سمانه and سمیرا آزادی and شیرازی علیان, پویا},
title = {تأثیر تغییر اقلیم بر سری زمانی پارامترهای اقلیمی و تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم نیمه خشک},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تبخیر- تعرق، تغییر اقلیم، پارامترهای اقلیمی، روند، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر تغییر اقلیم بر سری زمانی پارامترهای اقلیمی و تبخیر- تعرق گیاه مرجع در یک اقلیم نیمه خشک
%A موسوی بایگی, محمد
%A اشرف, سمانه
%A سمیرا آزادی
%A شیرازی علیان, پویا
%J پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2014

[Download]