چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح , 2013-10-08

عنوان : ( ایجاد وبررسی خواص سایشی کامپوزیت سطحی ایجاد شده به کمک لیزر )

نویسندگان: حامد پروانه ترکان , سیدعبدالکریم سجادی , رضا شجاع رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح سطح آلی ا ژ ها ی فلزی توسط لیزر روشی به منظور بهبود عملکرد و افزایش عمرکاری قطعات در معرض سایش، فرسایش، خوردگی و اکسیداسیون دما بالا می باشد. اصلاح سطح آلومینیوم توسط لیزر با پوششهای کامپوزیتی منجر به بهبود خواص سطحی از قبیل سختی و مقاومت به سایش شده است. ریز ساختار و خواص مکانیکی پوشش حاصل منحصر به فرد بوده و با دیگر روشهای پوشش دهی قابل دست یابی نمی باشد . در بر سطح Al / Al2O پژوهش حاضر، روش اصلاح سازی سطح توسط لیزر به منظور ایجاد پوشش کامپوزیتی 3 آلومینیوم به کار گرفته شد. تاثیر پارامترهای مهم فرایند نظیر عرض پالس و فاصله کانونی تا سطح بر شکل هندسی پوشش،ساختار و سختی پوشش بررسی شد . مقاطع مورد نظر توسط میکروسکوپ نوری و ابعاد پوشش اندازه- MIP میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت توسط نرم افزار گیری شد. نتایج نشان داد که شرایط بهینه فرآیند باید با توجه به عمق و خواص مورد نظر انتخاب گردد . ریزسختیسنجی ویکرز از مقطع عرضی پوشش نشان دهنده سختی دوبرابر سطح نسبت به زیرلایه و حاکی از کاهش گرادیانی سختی، از پوشش به زیرلایه میباشد. علت افزایش دو برابری سختی در مقایسه با زیر لایه، و ریزدانه شدن ساختار میکروسکوپی پوشش میباشد؛ همین دلایل عاملی برای Al2O حضور ذرات سخت 3 بهبود خواص سایشی نسبت به نمونه خام گردید.

کلمات کلیدی

, اصلاح سازی سطحی لیزر؛ لیزر پالسی؛ پوشش کامپوز یتی, میکرو سختی, نانوکمپوزیت آلومینیم - آلومینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041574,
author = {پروانه ترکان, حامد and سجادی, سیدعبدالکریم and رضا شجاع رضوی},
title = {ایجاد وبررسی خواص سایشی کامپوزیت سطحی ایجاد شده به کمک لیزر},
booktitle = {چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اصلاح سازی سطحی لیزر؛ لیزر پالسی؛ پوشش کامپوز یتی، میکرو سختی، نانوکمپوزیت آلومینیم - آلومینا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد وبررسی خواص سایشی کامپوزیت سطحی ایجاد شده به کمک لیزر
%A پروانه ترکان, حامد
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A رضا شجاع رضوی
%J چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
%D 2013

[Download]