پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18

عنوان : ( هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور )

نویسندگان: محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , علیرضا فریدحسینی , محمد بنایان اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه روش هایی برپایه سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در کنار مدل های فیزیک ی و تجربی توسعه پیدا کرده است. حال آنکه در این روش ها، عدم در نظر گرفتن شار های رطوبتی در لای ه ها ی زیرسطحی می تواند موجب بیش یا کم برآورد گردد. هدف از ا ی ن مطالعه، بررس ی کم ی و کیف ی تاث یر SETS هیدرولوژی زیر سطحی در برآورد تبخیر و تعرق واقعی می باشد. بد ین منظور مدل ه ی درولوژیکی که روشی جدید ETLook برای تخمین تبخیر و تعرق واقعی بر مبنای روابط فیزیکی و فیزیولوژیکی با الگوریتم بر پایه سنجش از دور می باشد مورد مقایسه قرار گرفت. برای مقایسه بهتر، مدلی بینا بین ی نی ز تدو ین و مورد واقع در پاکستان به منظور بررسی اهمیت استفاده از Indus ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش حوضه آبریز مدل های هیدرولوژیکی در تخمین تبخیر و تعرق واقع ی مورد مطالعه قرار گرفت. نتا یج نشان داد که هیدرولوژی زیر سطحی اهمیت زیادی در تخمین تبخیر و تعرق داشته و عدم در نظر گرفتن آن در روش های دیگر می تواند باعث بیش و یا کم برآورد نمودن تبخیر و تعرق واقعی شود.

کلمات کلیدی

, تبخیر- تعرق, سنجش از دور, دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041575,
author = {محمدصادق غضنفری مقدم and علیزاده, امین and موسوی بایگی, محمد and فریدحسینی, علیرضا and بنایان اول, محمد},
title = {هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تبخیر- تعرق، سنجش از دور، دما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور
%A محمدصادق غضنفری مقدم
%A علیزاده, امین
%A موسوی بایگی, محمد
%A فریدحسینی, علیرضا
%A بنایان اول, محمد
%J پنجمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2014

[Download]