نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی , 2014-05-20

عنوان : ( بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی و اجزای تابشی و آیرودینامیکی تبخیر-تعرق مرجع در دوره 2008-1961 در چند ناحیه اقلیمی ایران )

نویسندگان: سمانه اشرف , محمد موسوی بایگی , سمیرا آزادی , فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , پویا شیرازی علیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، جهت بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی و تبخیر- تعرق مرجع در چند نمونه اقلیمی ایران، از داده های روزانه دمای بیشینه، دمای کمینه، رطوبت نسبی، سرعت باد، بارش و ساعات آفتابی ایستگاه های سینوپتیک تهران، سبزوار، کرمان، گرگان، همدان و یزد در یک دوره بلندمدت (2008- 1961) استفاده شد. ابتدا میانگین ماهانه و سپس سالانه پارامترهای اقلیمی محاسبه شده و نمودارهای سری زمانی مربوطه ترسیم شد. پس از آن تبخیر- تعرق گیاه مرجع دوره مورد مطالعه به روش فائو- پنمن- مانیث محاسبه شده و سپس به اجزاء تابشی و آئرودینامیکی تفکیک شد. در نهیت نمودارهای سری زمانی تبخیر- تعرق پتانسیل و اجزای آن ترسیم شده و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود روند افزایشی میانگین سالانه دمای بیشینه، کمینه و متوسط در همه ایستگاه ها بوده است. بیشترین میزان افزایش دمای بیشینه، کمینه و متوسط به ترتیب متعلق به ایستگاه های کرمان و یزد (مشترکاً 26/0 سلسیوس در هر دهه)، تهران (726/0 سلسیوس در هر دهه) و تهران و سبزوار (مشترکاً 47/0 سلسیوس) بوده است. متوسط سالانه رطوبت نسبی در همه ایستگاه ها و متوسط سالانه ساعت آفتابی نیز در همه ایستگاه ها به جز تهران دارای روند افزایشی بوده است. در خصوص متوسط سالانه سرعت باد گرچه در نیمه ابتدایی دوره مورد مطالعه روند کاهشی در همه ایستگاه ها مشاهده شد اما از 1992 به بعد غالب ایستگاه ها با روند افزایشی رو به رو شده اند. در رابطه با ETrad همه ایستگاه ها دارای روند افزایشی می باشند (بیشترین مربوط به گرگان با 86/79 میلی متر هر دهه). اما روند ETaero در کرمان، سبزوار، یزد و تهران، کاهشی و در همدان و گرگان افزایشی بوده است. همچنین ET0 نیز در کرمان، یزد و تهران دارای روند کاهشی و در همدان، گرگان و سبزوار، روند افزایشی داشته است. بنابراین به طور کلی با توجه به تغییرات مشاهده شده در پارامترهای اقلیمی و نیز تبخیر- تعرق مرجع، رخداد پدیده تغییر اقلیم در مناطق مورد مطالعه به اثبات می رسد.

کلمات کلیدی

, تبخیر- تعرق, تغییر اقلیم, پارامترهای اقلیمی, فائو-پنمن-مانتیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041578,
author = {اشرف, سمانه and موسوی بایگی, محمد and سمیرا آزادی and هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات and شیرازی علیان, پویا},
title = {بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی و اجزای تابشی و آیرودینامیکی تبخیر-تعرق مرجع در دوره 2008-1961 در چند ناحیه اقلیمی ایران},
booktitle = {نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تبخیر- تعرق، تغییر اقلیم، پارامترهای اقلیمی، فائو-پنمن-مانتیث},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی و اجزای تابشی و آیرودینامیکی تبخیر-تعرق مرجع در دوره 2008-1961 در چند ناحیه اقلیمی ایران
%A اشرف, سمانه
%A موسوی بایگی, محمد
%A سمیرا آزادی
%A هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات
%A شیرازی علیان, پویا
%J نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی
%D 2014

[Download]