نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی , 2014-05-20

عنوان : ( مقایسه دادههای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و نتایج حاصل از درونیابی مکانی بارندگی در استان خوزستان )

نویسندگان: مژده جامعی , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود دادههای صحیح و قابل اطمینان بارندگی در مطالعات هیدرولوژی، هواشناسی، مدیریت و برنامهریزی منابع آب از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق برای دستیابی به دادههای بارندگی منطقهای در استان خوزستان، بارندگی روزانه برآوردی حاصل از مناسبترین روش درونیابی و بارندگی روزانه موجود شبکه آفرودیت ) 4) طی سالهای 2000 تا 2007 با مقادیر اندازهگیری شده در ایستگاههای هواشناسی مقایسه شدند. APHRODITE بدین ترتیب که برای هر سال 4روز که بارندگی کل استان را پوشش داده باشد انتخاب کرده و در مجموع 32 سری داده بارندگی روزانه مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین مناسبترین روش درونیابی بارندگی روزانه چهار روش درونیابی: وزنی عکس فاصله، کریجینگ عمومی، کوکریجینگ و رگرسیون کریجینگ ارزیابی شدند. در روشهای کریجینگ برای تحلیل نیمتغییرنماها مدلهای نیمتغییرنمای کروی، نمایی، خطی، خطی دارای حد آستانه و گوسی بر دادههای بارندگی برازش داده شد. مقایسه دادههای بارندگی روزانه شبکه آفرودیت با دادههای ثبت شده در ایستگاهها، از روش نزدیکترین همسایگی صورت پذیرفت. جهت ارزیابی روشهای مختلف درونیابی از تکنیک اعتبارسنجی حذفی و برای تعیین دقیقترین روش برآورد، شاخصهای ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین خطای اریب، خطای مطلق میانگین و تحلیل رگرسیونی محاسبه شدند. نتایج ارزیابی خطای روشهای درونیابی نشان داد که روش رگرسیون کریجینگ دقت بالاتری در برآورد بارندگی روزانه استان خوزستان دارد. این امر بیانگر آن است که روشهای درونیابی مبتنی بر روابط رگرسیونی که از چندین متغیر کمکی استفاده میکنند، دقت برآورد را در منطقه بهبود میدهند. مقایسه شاخصهای خطا و تحلیلرگرسیونی روش درویابی رگرسیون کریجینگ و برآوردهای شبکه آفرودیت نشان داد که دقت روش رگرسیونکریجینگ در بیشتر روزهای مورد بررسی بالاتر از دادههای شبکه آفرودیت است. بنابراین برای آگاهی از توزیع مکانی و دستیابی به بارندگی روزانه منطقهای در استان خوزستان، استفاده از روش درونیابی رگرسیون کریجینگ توصیه میشود.

کلمات کلیدی

, بارندگی روزانه, رگرسیون کریجینگ, شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041580,
author = {جامعی, مژده and موسوی بایگی, محمد and بنایان اول, محمد},
title = {مقایسه دادههای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و نتایج حاصل از درونیابی مکانی بارندگی در استان خوزستان},
booktitle = {نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بارندگی روزانه، رگرسیون کریجینگ، شبکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دادههای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و نتایج حاصل از درونیابی مکانی بارندگی در استان خوزستان
%A جامعی, مژده
%A موسوی بایگی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%J نخستین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران - دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی
%D 2014

[Download]